22 Eylül 2021 Terazi Zayiçesi

Sadullah el-Ankaravi’nin hükümlerine göre 22 Eylül 2021 Terazi Zayiçesi

22 Eylül saat 22.21’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte Sonbahar mevsimi başlamış bulunuyor. Ankara’ya göre hazırladığımız ingress haritada İkizler burcu yükselmektedir. Sadullah el-Ankaravi eseri Mecmuatü’l Ahkam’da yazdığına göre; bir mevsime giriş haritasında yükselen burç İkizler olursa, hayırlar ve bereketler çok olup meyveler de çoğalır ve mevsimin ortasında dünyanın durumu düzelir. Bununla birlikte aralıksız yağan yağmurlar fazla olur. Ayrıca hamilelerin çocuk düşürmesine, erkek çocuklarında hastalık olmasına ve ölmesine, Rum beldelerinde ekonominin pahalılaşmasına işaret eder.

Sadullah Efendi’nin aktardığı bir başka görüşe göre; o ülkede hendese, hesap, astroloji, musiki, diyanet ve sair riyazi (sayısal) ilimlerde yeni görüşler ortaya çıkar ancak yüz ve suret güzelliği bunlara üstün gelir. Ayrıca insanlar cömertleşir, hayret verici sanatlar ortaya çıkar ve yönetim yumuşak olur.

Yükselen burcun İkizler olması hikmete de işaret eder. Şehirler inşa edilir ve övgü alan sağlam saraylar bina edilir. Arpa ve buğday çoğalır, ağaçlar selamette olur. Bununla birlikte o beldede baş ağrısı hastalıkları, fitneler ve şiddet ortaya çıkar, büyükbaş hayvan ölümleri olur. Sonbaharda hava şiddetlenir. Bazı meliklerde özellikle Irak melikinde hastalıklar görülür. Bazı Rum meliklerine afetler isabet eder, aynı sebepten dolayı ölüm gerçekleşir.

Sadullah Efendi ayrıca “Yükselen yöneticisi 5. evde olursa çocuklardan, elçilerden ve başkasından gelen aleyhteki haberlerden yana fayda görülür.” demektedir.

Harita Yöneticisiyle İlgili Hükümler

Bu haritanın yöneticisi Jüpiter’dir. Mecmuatü’l Ahkam’a göre “Eğer haritanın yöneticisi Jüpiter olur ve tek başına olursa (yani herhangi bir gezegenle kavuşum yapmazsa), durumu da iyi olursa selamet ve emniyete, meliklerin halinin iyi olmasına, kadınların işlerinin ve erkek evlatlarının çok olmasına işaret eder. Ayrıca Efrenc’te (Avrupa’da özellikle de Fransa’da) fitnelerin meydana gelmesine ve onların yüce kişilerinin helak olmasına, meyvelerin kalitesinin iyi olmasına ancak pahalılığın artmasına, yağmurların çoğalmasına, eşrafın halinin güzel olmasına, insanların zahid olmaya[1] ve hayır işlemeye rağbet etmesine işaret eder.

Jüpiter 10. evdedir. Mecmuat’a göre Jüpiter harita yöneticisi olarak bu evde ve iyi konumda olursa melikler hüküm verir ve vakar sahibi olur. Meliklerin evleriyle ilgili hallere, yücelmelerine, himmetlerine ve salih işlerde bulunmalarına işaret eder.

Bir diğer görüşe göre ise (bu haritada olduğu gibi) Jüpiter makbul[2] ve asaletli bir konumda olursa halkın genelinin melikler katında halinin iyi olmasına, meliklerin halkına şefkat göstermesine ve onları kabul etmesine işaret eder. Devlet büyüklerinin hali hoş olur. Bununla birlikte şer işlerin çoğalmasına da işaret eder.

 

Gezegen Yerleşimleri

Haritanın gezegen yerleşimlerine göre hükümler şöyle:

Satürn Kova burcunda

*Satürn 9. evde: Din ve mezhep sebebiyle savaşların ve ölümlerin çoğalmasına, müddeilerin (bir konuda iddia edici, davacı) isyan etmelerine ve zarar görmelerine, halkın harama meyil ve rağbet etmesine, çok uzun yolculuklar yapılıp zahmet ve meşakkat çekilmesine ve yolların bozulmasına işarettir.

*Satürn Kova burcunda retro: Padişahların ve komutanların kuvvet ve yetkileri artar, toplumda ileri gelen kişiler ve halk sıkıntı çeker. Bununla birlikte alimlerin, hakimlerin, eşraftan olan kimselerin ve yöneticilerin refah seviyesi yükselir ancak bu kesimi korkutan olaylar olur. Şiddetli soğuk olur, kar ve don olayları artar, insanlar varlıklarını sürdürmekte zorlanır, devlet büyüklerinden ve eşraftan birisi vefat eder.

*Satürn Kova burcunda batısal: İnsanların işlerinde zorlaşma görülür, yaşlı insanlar vefat eder ve nem oranı artar.

Jüpiter Kova burcunda

*Jüpiter 10. evde: Meliklerin, sultanların, alimlerin, hakimlerin ve devlet büyüklerinin halleri iyi olup çoğunluğunun padişahtan menfaat görmelerine, insanların huzurlu ve sevinçli olmalarına, arpa ve buğdayın hem fazla hem de ucuz olmasına işarettir.

*Jüpiter Kova burcunda retro: Padişahların bazılarında bedensel rahatsızlıklar görülmesine, organlarından birinin iş göremez hale gelmesine, insanların ölümlerinin zor ve şiddetli olmasına işaret eder. Medrese hocalarının sayısı ve medrese taliplileri artar, yöneticiler sıkıntı çeker, tüccarların ve çarşı esnafının durumu kötü olur.

*Jüpiter Kova burcunda batısal: Büyük zatlardan birinin hastalanmasına ve vefat etmesine, yağmurların azalmasına işaret eder.

Mars Terazi burcunda

Sadullah Efendi bir ingress haritada Mars’ın Terazi burcunda olmasıyla ilgili şöyle bir tecrübesini paylaşmıştır: “Biz şunu hep tecrübe etmişizdir ki; ne zaman Mars Terazi burcuna girse, o zaman Osmanlı Devlet adamlarıyla ilgili bazı durumlar gerçekleşir. Vazifeliler arasında yüksek mertebe sahibi kudretli bir kişinin beklenmedik ölüm haberi gelir.”

*Mars 5. evde: Hamile kadınların sıkıntı çekmesine ve zarar görmesine, rahimlerde hastalık oluşması nedeniyle bazı organları fazla olan çocukların doğmasına, çocukların hastalanmasına, halkın çoğunun kadınlara talip olmasına ve yalan haberlerin çıkmasına işarettir.

*Mars Terazi burcunda düz seyirde: Retro zamanı olanların tersi gerçekleşir. Mars’ın Terazi’de retro olmasının etkileri ise şöyledir: “Mars burada zararda ve çok uzakta bir akstır. Hastalıklar, ölümler, korkular ve ölümden kaynaklı kederler artar. Ani ölümler olur. Özellikle de halkın ileri gelenleri ve yüksek mertebe sahibi kişiler arasında ani ölümler gerçekleşir. Kadınlar, genç erkekler ve çalgıcılar sıkıntı çeker.” Bu durumda Mars Terazide düz seyirde olduğunda bu hükümlerin tersi geçerli olur. Sadullah Efendi ayrıca “Mars’ın temsil ettiği kişiler hayırsızlaşır.” demiştir.

*Mars hava üçlüsünde yanık: Güney Mağrip ülkelerinde meliklerin ve sultanların hastalanmasına, vefat etmesine, karmaşa ve uydurma sözler çıkmasına, kuvvetli hastalıkların görülmesine, komutanların, askerlerin ve padişaha muhalefet edenlerin talihsizliğe uğramalarına ve kaçmalarına işaret eder.

*Mars Terazi burcunda yanık: Acem halkların[3] durumunun kötüleşmesine, ekonomide ucuzluk olmasına ve o mevsimin iyi geçmesine, bununla birlikte halkın durumunun kötüleşmesine ve onların büyük bir korku yaşamalarına işaret eder. Bu haritada Mars ve Satürn arasında üçgen açı vardır. Sadullah Efendiye göre ingress haritada Mars Satürn’le birleşir ya da açı yaparsa “Acem halkların, çölde ve kalede yaşayanların başına felaketler gelmesine sebep olur.”

Sadullah Efendi bu konuyla ilgili “Mars’ın Terazi burcunda yanık olması özellikle de on dokuz derecede yanması, Güneş’in düşmesine ve Mars’ın da zararda olmasına sebep olur. Mars’ın iki uğursuzluğu vardır; birincisi yanma ikincisi de zararda olması. Güneş’in de iki uğursuzluğu vardır; birincisi düşüşte olması ikincisi de kötücüllük suçu. Bu da garip etkilere ve tuhaf olayların yaşanmasına sebep olur. Bu yanma on beş senede bir defa görülür. Anla ve bundan gafil kalma.” şeklinde bir not düşmüştür.

*Mars Terazi burcunda zararda: Ordu mensuplarının ve komutanların durumlarında karışıklıklar çıkmasına ve çalışmalarında verimsizlikler görülmesine, hırsızların kötü hale düşmelerine ve kötülerin sıkıntı çekmelerine işaret eder.

*Mars Terazi burcunda batısal: Sonbahar mevsiminde yağmur yağmayan kurak bir hava görülür, rüzgarlar artar ve yaşlılar hastalanır.

Güneş Terazi burcunda

*Güneş 5. evde: Meliklerin ve sultanların fazlasıyla sevinçli ve ferah olmalarına, memleketin ileri gelenlerinin içkiye rağbet etmelerine, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine işarettir.

*Güneş Terazi burcunda düşüşte: Kralların ve önemli devlet adamlarının çalışmalarında düzensiz olmalarına, nakit paraların azalmasına, zulüm ve işkencenin yayılmasına, padişahların yönetim ve siyaset konusunda yanlış hükümler verip yanlış kararlar almasına, yük develerinin telef olmasına ve hayvan fiyatlarının ucuzlamasına işaret eder. Bir başka görüşe göre kralların ve eşlerinin durumlarının kötüleşmesine, genel olarak dünyalık işlerde zorluklar görülmesine, komutanların, savaş erlerinin ve alimlerin zarar görmelerine, kötü, dehşete düşüren, uğursuz ve yalan haberlerin yayılmasına sebep olur.

Özel not: Sadullah Efendi’ye göre Güneş, Terazi’nin 5. derecesinden 24. derecenin tamamına kadar düşüşte olur. Geri kalanında zarardadır. Bu hükme göre 0 derecedeki Güneş’i zararda kabul edersek hüküm şöyle olur: Devlet büyüklerinin ve yüksek makamdaki kişilerin dertlenmelerine, bu insanlar arasında düşmanlık ortamı oluşmasına, mücevherlerin azalmasına ve nakit paraların üretiminin duracak noktaya gelmesine işaret eder.

Venüs Akrep burcunda

*Venüs 6. evde: Kadınların ve gençlerin hastalanmasına sebeptir.

*Venüs Akrep burcunda düz seyirde: İnsanlar önemli işlerde ve makamlarda sebat ve sabır gösteremez, özellikle de liderler ve üst düzeyde olan kişiler karasızlıklar yaşar.

*Venüs Akrep burcunda zararda: Ordu mensuplarının ve komutanların durumlarında karışıklıklar çıkmasına ve çalışmalarında verimsizlikler görülmesine, hırsızların kötü hale düşmelerine ve kötülerin sıkıntı çekmelerine sebep olur.

*Venüs Akrep burcunda doğusal: Kralların talihsizlik yaşamalarına ve sıkıntı çekmelerine, kan dökülmesine ve eşraftan olan kişilerin kendi aralarında karışıklık yaşamalarına işaret eder.

Merkür Terazi burcunda

*Merkür 5. evde: Orta tabaka halkta doğumların olmasına, uydurma sözlerin çoğalmasına, elçilerin ve postacıların gelmesine, padişahlardan birine elçiler ve yazışmalar yoluyla haberler gelmesine, halkın gençlere ve kadınlara talip olmasına, eğlence ve çalgıya rağbet etmelerine işarettir.

*Merkür Terazi burcunda düz seyirde: Retro zamanı olanların tersi görülür. Merkür Terazi burcunda retro iken: “Hizmet sektöründe çalışanlar padişahlar tarafından itibar görür ve lütfa mazhar olur. Bununla birlikte kadınlar hastalanır, hava durumu iyiden iyiye kötüleşir, genç delikanlılar, cümbüş yapanlar, oyuncular ve kadın gibi davranan erkekler sıkıntı çeker.” Bu durumda yani mevsime giriş haritasında Merkür Terazi burcunda düz seyirde olursa bu etkilerin aksinin olmasına işaret eder.

*Merkür Terazi burcunda doğusal: Genel olarak bütün insanların işlerinin karışmasına, özellikle de Güney taraflarında yaşayanların işlerinde kargaşa görülmesine ve havanın sıkıntı vermesine sebep olur.

Ay Koç burcunda

*Ay 11. Evde: Halkın çoğunun işinin iyi olmasına, isteklerinin yerine gelip mutlu olmalarına işarettir.

 

Gezegenlerin Açıları 

Olumlu açılar

Güneş-Satürn üçgen: Yöneticilerin ve sultanların yaşlılara ve çiftçilere yardımcı olmalarına, halkın ileri gelenleri arasında barış ortamı oluşmasına, zulüm ve eziyetlerin azalmasına, aşağı mertebedeki kişilerin yüksek makamlara gelmesine ve hava durumunda vaktine göre değişik sıcaklıklar olmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise soysuzların, kırlarda yaşayanların ve çiftçilik yapan köylülerin yüksek makama ve başkanlığa nail olmasına, eski hanedan üyelerinin rağbet görmesine, ekinlerin hoş olmasına, yiyeceklerin, özellikle meyvelerin çoğalmasına ve ucuzlamasına, meliklerin ve halkın ileri gelenlerinin yardım ve lütufta bulunmalarına, havanın değişmesine, vaktine uygun soğukluğun ve sıcaklığın yaşanmasına işarettir.

Mars-Satürn üçgen: Yöneticilerin ve muteber kişilerin arasında dostluk kurulmasına, hizmet sektöründekilerin rahat ve güvende olmalarına, ordu mensuplarıyla çiftçilerin anlaşmalarına ve askerlerin bir araya gelip toplanmalarına işaret eder.

Bir başka görüşe göre ise meliklerin fakirlere ve zayıflara merhamet göstermesine, vergi dairesinin işlerinin artmasına, hak ve batılın birbirinden ayrılmasına, hakkın aşikâr olmasına, kaleler yapılmasına/tamir edilmesine, fitnecilerin şeyhlerle ve inzivaya çekilmiş kişilerle dost olmalarına, yiyeceklerin vasat olmasına ve havanın kuru olmasına işaret eder.

Merkür-Jüpiter üçgen: Katiplerin ve yardımcılarının durumlarının güçlenmesine, alim ve faziletli/bilge kişilerin itibar kazanmasına, bu iki grubun bir araya gelmelerine, hizmetlilerin dindar ve dürüst olmalarına ve çocukların sağlıklı olmalarına işaret eder.

Bir başka görüşe göre ise alim ve faziletli kişilerin çoğalmasına, yazarların, yetkin kişilerin ve tüccarların kuvvet bulmasına, halkın bütün işlerinde başarılı olmalarına, ekonominin hararetlenmesine, hayır ve menfaat görülmesine, yolların emniyetli olmasına, uygun ve doğru konuşmaya, hoş haberler gelmesine, yazışmaların çeşitli olmasına, hoş ve ferahlatıcı rüzgarlar esmesine ve durgun sıcaklıkta bir havaya işarettir.

 Ay-Jüpiter altmışlık: Halkın avam tabakasının sağlıklı ve sıhhatli olmalarına, kadınların iffetli olmalarına, ekonominin canlanmasına, halkın ileri gelenleri tarafından insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre ise avam insanların hayır işlerine ve ibadetlere rağbet etmelerine, bununla birlikte yolcuların içinin kan ağlamasına, bu kişilerin adalet ve emniyet içinde olmalarına, genişliğe, işlerin çoğalmasına ve hacetlerin yerine gelmesine işaret eder.

 

Olumsuz açılar

Ay-Merkür karşıt: Çarşılarda sürekli kavgaların olmasına, divan mensuplarının (kabine üyelerinin) insanlara zorluk çıkarmalarına, tüccarların sıkıntı çekmelerine, ekonomide durgunluk olmasına, hurafe ve saçma şeylerin yazılmasına ve hava durumunda değişiklikler görülmesine işaret eder.

Bir başka görüşe göre ise ekonominin kesat olmasına, seçmenlerin ihanet etmesine, yalan haberler gelmesine, halkın avam sınıfı ile pazarcılar, muhasebeci ve yetkili kişiler arasında mücadele yaşanmasına, ihanetlerin açığa çıkmasına, uydurma ve yalan yazıların yayınlanmasına, faziletli kişilerin ve yazarların gam ve keder çekmesine ve havanın değişmesine işaret eder.

Sadullah el-Ankaravi’nin eseri Mecmuatü’l Ahkam’dan aktardığımız kadim bilgiler burada sona eriyor. Bütünün hayrına olması ve iyi bir mevsim geçirmemiz temennisiyle!

————————————————————————————————————————–

[1] Borç olan ibadetlerden, aslî vazifelerden başka dünya süs ve makamlarından feragat eden kimse. Takvâ sahibi olan; nefsî isteklerden uzak kalan.

[2] Makbul: Kabul işleminin gerçekleştiği gezegen demektir. Bir gezegenin yönettiği veya yüceldiği burçta ya da diğer yöneticiliklerinde olması gibi asaletinin olduğu burçta olmasına kabul-ü mekan denilir. Gezegen açı yaptığı gezegenin asaletli olduğu yerde bulunursa o açı da ‘kabul’ olur. Düşman açı bile olsa böyledir. Kendi asalet yöneticisi ile açı yapsa bunda da kabul gerçekleşir ve buna mutlak kabul denir.

Bir de kayıtlı kabul vardır. Güneş, Merkür ve Venüs’ü kabul eder. Herhangi biri yönettiği ev ve yüceldiği yerde bulunup açıları da olmasa da Ay herhangi bir burçta bulunsa da kabul ederler. Buna kayıtlı kabul denir. Tüm bu kabul hükümlerini taşıyan gezegen haritada makbul konumda olmuş olur.

[3] Arap olmayanlara verilen genel ad.