Astrolojide Dekanlar

 

 
 
Okuyacağınız makale Bay Benjamin Dykes'in izni alınarak Türkçe'ye çevrilmiştir.
 
                                                                                                           Çeviri: Adile Sevinç
 
Bu yazıda astrolojik dekanların anlamını, bazı kullanılış biçimlerini ve tarihini anlatacağım. Bu, tamamlanmış bir araştırma değildir. Çünkü henüz incelemediğim başka kaynaklar da var. Amacım, Batı Gizem Geleneği öğrencilerine genel bir sunuş yapmaktır.
 
Dekanlar,  ilk önceleri bir takvim aracıydı. Göklerin günden güne ne kadar değiştiğini görmek amacıyla kullanılıyordu. Belli yıldızların ya da yıldız gruplarının doğuşuna ve batışına göre hesaplanıyordu. Yıldızların, yaşayan varlıklar ve zeki güçler olduğuna inanıldığı için, dekanlar tanrılarla ilişkilendiriliyordu. Daha sonra, horoskopik astroloji icat edildiğinde,  çok önemli oldukları düşünüldü. Bu durum birkaç yüzyıl sürdü. Ama daha sonra önemi azaldı. Göklerin önemli bölümleri oldukları ve göksel varlıklarla bağlantılarına dair inanç  tılsımlı büyü alanında hâlâ korunmaktadır. (a.g.e Picatrix). Ancak astrolojide minör asalet kabul edilmekte ve ancak tıpta ve fizyonomide özel bir rol oynamaktadırlar.
 
Bölüm 1: Astronomi ve Horoskopik Astroloji Astronomik Geçmişi
 
İ.Ö. ilk birkaç yüzyılda Yunanlıların horoskopik astrolojiyi icat etmesinden önce, Babilliler ve Mısırlıların yıldızları gözleme ve kehanet çalışmaları Zodyak odaklı değildi. Gökler, doğudan batıya doğru dönerken (astrolojide buna “ilk hareket” denir) mevsime ve kişinin bulunduğu enleme göre farklı takım yıldızlar yükselir, tepe noktasına ulaşır ve alçalır. Mısırlılar takvimi, 36 (Zodyak dışı) takım yıldızla ilişkilendirmişti.
 
Bu takım yıldızlar takvim alanında da kullanılırdı. Mısırlılar, 10 gün süreyle güneşle birlikte yükselen yıldızları gözlerler; 10 günün sonunda bir sonraki dekanın başladığını kabul ederlerdi. Ancak Mısırlılar, dekanları derecelere göre düzenlememişlerdi. 4(4). Geometrik olarak 10 ar derecelik 36 dekan olması mantıklıdır. Ama bir yıl 365 gün olduğu için (365 ¼), bir yıl içindeki (dekanlarla ölçülen) gün sayısı çemberdeki 360 dereceyle örtüşmemektedir. Takvim hesabı şaşmaktadır.
 
Yunan bilim adamları ve astrologlar eski gelenekleri sentezleyip bunlara sistematik yenilikler eklediler. O zaman gökyüzünü Zodyak’a göre bölmek daha  çok kullanılmaya başladı. Dekan sistemi de bunun üzerine eklendi. Dekanlar, astrolojinin bir parçası haline geldi. Her bir burç 10ar derecelik 3 bölüme ayrıldı.
 
Bu dönemde dekanlar, yıldızların tanrısallığıyla da ilişkilendirilmişti. Eskiler sadece gezegenlere değil, yıldızlara da tanrısal güç atfediyorlardı (en azından belli yıldızlara). Dekanlar, yıldızların ilahi güçlerini temsil ediyordu. Her biriyle ilgili kutsal resimler bulmak mümkündür. Bruce Malina Yeni Ahitte, Aziz John’un Vahiy kitabında anlatılan her varlığın  aslında göksel bir cisim olduğunu  ayrıntılarıyla ifade etmiştir. (takım yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, tek yıldızlar ve Senior 24’le ilişkilendirdiği dekanlar da buna dahildir). Söz konusu gök cisimlerinin tarihi Babillilerin yıldızları gözleme ve onlara tapınma dönemine kadar gitmektedir. Eskilere göre, yıldızların birbiriyle ilişkilerini yorumlayarak öyküler kurmak çok mantıklıydı. Ve eğer Malina (ve diğerleri) haklı ise,  Aziz John, Tanrı’nın plânını kavrayabilmek için yıldızları ve kuyruklu yıldızları yeniden yorumlamıştı.
 
Helenistik Astroloji
 
Helenistik astrolojide (İ.Ö ilk bir kaç yüzyıldan İ.S. 1inci yüzyıla kadar) dekanlar önemli rol oynamıştır.  Romalı astrolog Firmicus Maternus (İ.S. 3. ve 4. yy) dekanların, insanların kaderini belirleme açısından sonsuz güce sahip olduğunu söylemiştir. Ama Yunanlılar bu konuyu fazla geliştirmemişlerdir. (Firmicus. s.36) Astrologların  dekanları kullanma biçimlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:
 
Şanslı/Şanssız doğumlar ve ASC
 
Mısırlılar döneminin uzantısı olarak bazı dekanlar şanslı ya da şanssız sayılırdı. Ufuktan yükselen dekan kişinin hayatının iyi ya da kötü olacağına işaret ederdi. İleriki yıllarda haritaya (doğum anında ufuktaki Zodyak derecesi) ve ASC’ ye (doğum anında yükselen burç) önem verilmesinin temelinde bu yatmaktadır.
 
Tıbbi Astroloji
 
Şanslı ya da şanssız hayatı işaret eden dekanlar kavramı, göklerin (insan bedenine karşılık geldiği) bir tür kozmik beden olduğuna dair Stoik inanışla birlikte, astrolojiyi, her dekanın, insan bedenindeki bir bölgeye karşılık geldiği düşüncesine ulaştırmıştır. İçinde kötücül gezegenlerin (Mars ve Satürn) yer aldığı dekanlar ya da bu dekanların horoskopta bulunduğu bölgelerde hastalık ortaya çıkması beklenirdi. Koç’un ilk dekanı, baş bölgesiyle ilişkilendirilmişti. Bu bağlantı Zodyak boyunca devam ediyordu ve Balık’ın son dekanı ayaklarla ilişkiliydi.
 
Astrologlar, bu tıbbi kavramları, doğumdan gelen kusurları belirlemekte de kullanıyorlardı. (“anormal doğumlar”)
 
Özetle dekanlar kişinin, sağlık, başarı, beden yapısı ve kişiliğini tanımlamakta kullanılıyordu. Holden’ın, Thebes’li Hephaestio’dan yaptığı çeviride Yengeç’in yükselen 2. dekanı için şöyle denmektedir. “iyi ve zengin ebeveynlerin çocuğu olarak doğacaklar, kardeşlerinin ölümüne tanık olacaklar, toplumda tanınacaklar ve saygı görecekler…(ve) yapı olarak ufak tefek, esmer, ince sakallı”…vs.
 
Leitourgoi: Ruhsal Yöneticiler
 
Yunan astrolojinin erken gelişim dönemlerinde her dekan kendi içinde 3’e bölünüyordu. (böylece her burç 9 bölüm oluyordu). Bunlara leitourgoi (bakan) ya da munifices (müsteşar) adı verilmişti. Bu bölünmenin kaynağı bilinmemektedir. Ama eski Babillilerin yıldızlara tapınma ve dekanlara kutsal anlam yükleme döneminden kalma olduğu bellidir. Firmicus bu durumun, dekanları daha ayrıntılı incelemek isteyen kişilerin yaklaşımı olduğunu söylemektedir. Holden ise burçların 9’a bölünüşünün Hint astrolojisindeki Navamsa’lardan kaynaklandığına inanmaktadır.
 
Munifices ve Leitourgoi, siyasette, bir üst makam tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getiren memurlardır. Firmicus, Munifices’in sonsuz ilahi güçleri olduğunu söyler. Kazalara, acılara, hastalığa, beklenmedik olaylara ve anormal doğumlara onlar karar verir. Holden’e göre Hermetica’da, gökyüzünde hareket eden yıldızların bulunduğu ve bunların dekanların emrine uyduğu söylenmektedir. Leitourgoi ise dekanların emri altındaki hizmetkarlar ve emir erleridir.
 
Eskilerin leitourgoi ve munifices hakkındaki düşünceleri pek net değildir. Burçların alt bölümleri miydi? Yoksa burç “yöneticileri” ya da karşılıklı “ağırlama” tanımındaki gibi metaforik anlamda “tanrısal güçler” ya da “memurlar” mıydı? Yoksa semavi ruhların, büyüsel yollarla göklerin belli bölgelerinde söz sahibi olduğuna mı inanıyorlardı? 
 
Hava Tahmini
 
Bazı eski ve ortaçağ kaynaklarında hava durumunun dekanlara göre tahmin edilebildiği söylenmektedir. (Zodyak dışındaki sabit yıldızlarla ve karmaşık kurallarla hareket etmelerine rağmen). Bu bağlamda, eski Babil-Mısır kehanetleri ve hava tahminleri ile Zodyaksal Yunan astrolojisinin bir bileşimi olmaktadır.
 
Dünya Astrolojisi
 
Dekanlar ayrıca, sabit yıldızlar ve diğer takım yıldızlarla birlikte dünyasal olayların tahmininde de kullanılmaktaydı.
 
El Biruni Yunanlıların,  o anda hangisinin yükseldiğine bağlı olarak 48 takım yıldızın bazılarını dekanlarla ilişkilendirdiğini söylemiştir. Ancak bunu, her ülkeye özel olarak ve farklı bir dünya astrolojisi yöntemiyle uygulamışlar ancak nasıl yaptıklarına dair ipucu bırakmamışlardır.
 
Yönetici Sistemleri
 
Eski dönemlerde, dekanlara atfedilen yöneticilerin iki ayrı tanımlaması vardı. 
Ben bunlara Kalde yöneticileri ve üçlülerin yöneticileri diyeceğim.
 
Kaldelilerin yönetici dizininde gezegenler, hızlarına ve dekanlara göre sıralanır. Mars, Koç’un ilk dekan yöneticisidir. Zodyak dizisi şöyle devam eder:        
 
Koç Boğa İkizler
1. Dekan Mars 1. Dekan Merkür 1. Dekan Jüpiter
2. Dekan Güneş 2. Dekan Ay
2. Dekan Mars
 
3. Dekan Jüpiter 3. Dekan Satürn 3. Dekan
             
Bu şemaya göre Mars Koç’un ilk, Balık’ın da son dekan yöneticisidir. Yani art arda iki dekanı yönetmektedir.
 
Üçlülere göre yönetici sınıflamasında,  her burcun burç yöneticisi,  o burcun ilk dekan yöneticisi kabul edilir.  Sonra o üçlünün, diğer iki burç yöneticisiyle devam eder. Örneğin: Koç bir ateş burcudur. Yöneticisi Mars’tır. Yani Mars, Koç’un ilk dekan yöneticisidir. Sonraki ateş burcu Aslan’dır. Yani Güneş,  Koç’un 2. dekan yöneticisidir. Bir sonraki ateş burcu Yay’dır. Böylece Jüpiter, Koç’un 3. dekan yöneticisi olur. Boğa, toprak burcudur. Yöneticisi Venüs’tür. Yani 1. dekanı yönetir. Merkür 2. Satürn ise 3. dekan yöneticisidir.
 
Çoklu yönetici kavramı, modern astroloji öğrencilerine yabancı gelebilir. Geleneksel olarak Zodyak’taki her derecenin, burca, dekana, üçlüye, terime ya da yücelme durumuna (bunlar geleneksel yönetici türleridir) bağlı olarak birden fazla yöneticisi vardır.  Benzer şekilde gerçek hayatta da pek çok eğitmenimiz bulunur. Kimi çok güçlü, kimi daha az güçlüdür.
 
Horoskopik Astrolojide Dekanların Gözden Düşüşü
 
Zaman içinde astrologlar için dekanların anlamı azalmıştır. Firmicus Maternus,  bir gezegen, yönettiği dekandan geçiyorsa, kendi burcundaymış gibi hareket ettiğini ve aynı şeyleri gerçekleştirdiğini söyler. Ama astrologlar, dekanların bu kadar etkili olduğunu pek de hesaba katmamaktadırlar. Terim yöneticilerini önemli sayarlar. Ama dekanların yöneticilerinin sıralamada en sonda geldiğine inanırlar –medikal astroloji gibi özel tekniklerin kullanıldığı alanlar hariç-.
 
2. Bölüm : Dekanların Tasviri (“Face’ler”)
 
Dekanlar, “face” ya da “figür” olarak da adlandırılır. (Ya da ilişkilendirilir. Burası kesin değildir). Çünkü Yunanlılar, Hintliler ve Babilliler her bir dekanı, bir insan ya da bir kutsal figürle özdeşleştirmişti. Bu figürlerin dini temelli olduğu çok açıktır. Bazı kaynaklar onları tanrılarla ilişkilendirir. (bence leitourgoi ya da munificelerle bağlantılıdırlar. Yukarı bkz) sonraları bu tasvirler büyü amaçlı kullanılmıştır. (age., Picatrix, ve Agrippa)
 
Aşağıda, dekanlarla bağlantılı tasvirlerin üç tanımlaması verilmiştir.
 
a. İbni Ezra’nın Hint tasviri tanımlaması. Bunlar karışık figürlerdir. Genelde hayvan ve hayvan bölümlerine sahip insan tasvirleridir.
 
b. Picatrix tasvirleri. Bunlar da Hint tasvirlerindeki gibi hayvanları içeren karışık figürlerdir. Ama Agrippa’nınkilere benzer daha kesin anlamlar taşır.
 
c. Agrippa’nın tasvirleri ve anlamları. Burada hayvansal sembolizm kaybolmuştur. İnsani duygulara ve insani uğraşlara ait daha özel anlamlar vardır.
 
Dekanlarla birlikte yükselen takım yıldızların tanımlarını, her iki dekan yöneticileri sistemiyle  (Kaldelilerin kullandığı gezegen hızlarına göre sıralama ile üçlü yöneticileri dizini) karşılaştırdım. Ancak farklı dekanların neye dayanarak farklı tasvir edildiğine ve her üç kaynağın neden ayrı açıklamalar getirdiğine dair tutarlı nedenler bulamadım. Bunun yanıtı dekanların ilişkilendirildiği tanrısal niteliklerle yatıyor olabilir. Bu konuda henüz incelemediğim kaynaklar var.
 
Koç’un İlk Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Sol elinde mum, sağ elinde ise bir anahtar taşıyan köpek başı. Banbakha 29(29) onun Fas’lı olduğunu söyler. Gözleri siyah, kaşları düzdür. Devler ırkından gelir. Kendini öven biridir. İple bağlanan büyük beyaz bir pelerine sarınmıştır. Kolay öfkelenir. İki ayağı üzerinde durmaktadır.
 
b. Picatrix   :  Zenci bir adam. İri yarı huzursuz biri. Gözleri kanlı. Elinde keskin bir balta var. Beyaz bir giysiye sarınmış. İfadesiz yüzünden asalet okunuyor.  Güçlü, mevki ve servet sahibi olduğu bellidir.
 
c. Agrippa   :  Beyaz bir giysiye bürünmüş, ayakta duran bir zenci. Sağlam yapılı bir bedeni kanlı gözleri var. Çok güçlü ve öfkeli. Bu figür cesaret, direnç, kibir ve utanmazlığı temsil ediyor.
 
Koç’un 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Kumaşlara bürünmüş, üzerine örtü almış tek bacaklı bir kadın. At biçiminde.
       
b. Picatrix   : Yaşil giysili tek bacaklı bir kadın. Bu dekan yüksek mevki, asalet, değer ve kraliyeti simgeliyor.
 
c. Agrippa   : Üzerinde kırmızı, içinde ise ayaklarına kadar uzanan beyaz bir giysiye bürünmüş bir kadın. Bu figür asaleti, krallıkta mevki sahibi olmayı ve hükümranlığı simgeliyor.
 
Koç’un 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Kızıl saçlı, sarı tenli bir adam. Kolay öfkeleniyor. Kavgacı. Elinde tahta bilezikler ve bir de asa tutuyor. Giysileri kırmızı. Demirci olan bu adam iyilik yapmak istiyor ama yapamıyor.
 
b. Picatrix   :  Elinde altın bilezik bulunan endişeli bir adam. Giysisi kırmızı. İyilik yapmak istiyor ama başaramıyor. Bu dekan, kurnazlığı, maharet gerektiren meslekleri, yeni şeyleri ve yeni araçları simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Solgun yüzlü beyaz bir adam. Kızıl saçlı. Kırmızı giysili. Bir elinde altın bilezik var. Öne doğru tahta bir sopa uzatmış. Huzursuz. İstediği iyiliği gerçekleştiremediği için öfkeli. Bu figür zekayı, alçak gönüllüğü, sevinç ve güzelliği sunuyor.
 
Boğa’nın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Gür saçlı bir kadın. Oğlu var. Üzerindeki giysinin belli kısımları yanmış.
 
b. Picatrix   : Kıvırcık saçlı bir kadın. Tek çocuklu. Çocuğun giysileri alev almış gibi. Kendi giysileri de öyle. Bu dekan, çiftçiliği,  toprağı işlemeyi, tohum ekmeyi, bilimi, geometriyi ve imalatı simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Çıplak bir adam. Okçu. Hasat yapan. Çiftçi. Tohum eken. Tarlayı süren. İnşa eden. Toprağı, geometrik kurallara uygun olarak parçalara ayıran.
 
Boğa’nın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Yüzü ve bedeni koça benzeyen bir adam. Karısı ise öküze benziyor. Elleri keçi  toynağı gibi olan bu adam hiddetli ve obur. Kendi ruhuna huzur vermiyor. Öküzleri kullanarak toprağı sürüyor. Ve tohum ekiyor.
 
b. Picatrix   :  Deve yüzlü bir insan figürü. Elleri inek toynağı gibi. Bedeni, yırtık keten bir çarşafa sarılmış. Toprağı sürmek, ekmek ve bir şeyler yapmak istiyor. Bu dekan asaleti, gücü ve insanları ödüllendirmeyi  simgeliyor.
 
c. Agrippa   : Elinde anahtar tutan çıplak bir adam. Güç, asalet ve hükümranlık veriyor.
 
Boğa’nın 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Ayakları ve dişleri beyaz bir adam. Uzun dişleri dudaklarının dışına taşmış. Yüzü ve saçları kırmızı. Bedeni bir file ve aslana benziyor. Akılcı biri değil. Düşünceleri kötülükten yana. Bir yere yaslanarak oturmuş. Tasvirde bir at, bir köpek ve küçük bir buzağı da yer alıyor.
 
b. Picatrix   :  Dişleri dudaklarından dışarı taşan kırmızı yüzlü bir adam. Bedeni file benziyor. Bacakları uzun. Yanında bir at, bir köpek ve bir buzağı var. Bu dekan tembelliği, yoksulluğu, sefaleti ve korkuyu simgeliyor.
 
c. Agrippa   : Elinde yılan ve kargı taşıyan bir adam. Bu tasvir ihtiyaç ve kârın yanısıra sefalet ve köleliği de simgeliyor.
 
İkizler’in 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Havada duran güzel bir kadın. Dikiş dikebiliyor.
 
b. Picatrix   : Dikiş ustası güzel bir kadın. yanında iki buzağı ve iki tane at var. Bu dekan, katipliği, hesap alanında ustalığı, vermeyi ve almayı, ayrıca da bilimi simgeliyor.
 
c. Agrippa   : Elinde sopa tutan bir adam. Başkalarına hizmeti, bilgeliği, rakamlarda ustalığı ve kâr amacı gütmeyen sanatları simgeliyor.
 
İkizler’in 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Başı kurşuna gömülü bir zenci. Elinde silah, başında miğfer var. Miğferin üzerinde ipekten bir taç duruyor. Elinde ise yay ve oklar taşıyor. Alay etmekten ve taklit yapmaktan hoşlanıyor. Çiçekli ve ağaçlı bir bahçede geziniyor. Taşları eliyle tartıyor ve sonra fırlatıyor. Müzik çalıyor. Bahçeden çiçek koparıyor.
 
b. Picatrix   :  Kartal yüzlü bir adam. Başı keten kumaşla örtülmüş. Kurşun bir zırhla korunuyor. Başında demir miğfer, onun üzerinde de ipekten bir çelenk var. Elinde yay ve oklar taşıyor.  Bu dekan külfeti, kötülüğü ve kurnazlığı simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Elinde kaval bulunan bir adam. Başını eğmiş toprağı kazan bir başka adam. Ahlaksız amaçlarla tetikte bekliyorlar. Reziliği, soytarılığı ve hokkabazlığı temsil ediyorlar. Ayrıca bu tasvir işçiliği ve acı dolu arayışları simgeliyor.
 
İkizler’in 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   :  Elinde yay ve ok kılıfı bulunan bir adam silah arıyor. Elinde bir ok, giysiler ve altın takılar var. Müzik çalmak ve her şekilde gülmek ve eğlenmek istiyor.
 
b. Picatrix   : Zırhlar giyinmiş bir adam. Elinde yay, ok kılıfı ve oklar var. Bu dekan  gözüpekliği, dürüstlüğü ve paylaşımı ve iş yükünü hafifletmeyi simgeliyor.
           
c. Agrippa   : Silah arayan bir adam ve sağ elinde kuş, sol elinde ise çubuk tutan bir soytarı. Unutkanlığı, gazabı, gözü pekliği, şakayı, ağzı bozukluğu ve yararsız sözleri temsil ediyorlar.
 
Yengeç’in 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Giysiler içinde yakışıklı genç bir adam. Bir hastalığı var. Yüzünde ve parmaklarında eğrilik görünüyor. Vücudu ata ve file benziyor. Ayakları beyaz. Bedeninde ağaç biçiminde takılar asılı. Üzerinde güzel kokulu dallar bulunan bir meyve ağacının içinde oturuyor. 
           
b. Picatrix   :  Başı ve parmakları çarpık ve eğri bir adam. Bedeni ata benziyor. Ayakları beyaz. Vücudunda incir yaprakları bulunuyor. Bu dekan, öğretmenliği, bilgiyi, aşkı, kurnazlığı ve becerileri temsil ediyor.
           
c. Agrippa   :  Güzel giysiler içinde genç bir bakire. Başında taç var. Hassas duyuları, kurnaz bir aklı ve erkeğe karşı aşkı simgeliyor.
 
Yengeç’in 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Tatlı konuşan güzel bakire kadın. Başında Cezayir menekşelerinden yapılma bir taç var. Elinde tahta bir sopa. Rüzgarı ve müziği arzuluyor.
           
b. Picatrix   :  Güzel yüzlü bir kadın. Başında yeşil Cezayir menekşelerinden yapılma bir taç. Elinde gezegen demetini tutuyor. Bunlar su zambağı. Aşk ve mutluluk şarkıları söylüyor.  Bu dekan oyunu, varlığı, sevinci ve bereketi temsil ediyor.
           
c. Agrippa   :  Zarif giyimli bir adam. Ya da bir masada oturmuş oyun oynayan bir kadınla bir erkek. Bu dekan zenginliği, şenliği, memnuniyeti, ve kadınlara karşı aşkı temsil ediyor.
 
Yengeç’in 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Ayakları hayvan ayağına benzeyen bir adam. Vücudunun üzerinde de bir hayvan duruyor. Eşlerine yüzük yapabilmek için gemiyle denize açılıp altın ve gümüş getirmeyi arzu ediyor.
           
b. Picatrix   :  Bir Celhafe. Elinde yılan var. Altın zincirleri tutuyor. Bu dekan savaşta ve aksilikler karşısında mücadele hünerlerini temsil ediyor.
           
c. Agrippa   : Bir adam. Elinde mızrak ve boru bulunan bir avcı. Ava gitmek üzere köpekleri çıkartıyor. Bu dekan erkekler arası rekabeti, uçan şeylerin izini sürmeyi, avcılığı, silahla ele geçirilen şeyleri ve kavgayı temsil ediyor.
 
Aslan’ın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Dallarında bir köpek ve akbaba bulunan büyük bir ağaç. Güzel ama kirli giysili bir adam. Babasını vurmak üzere.
           
b. Picatrix   :  Kirli giysili bir adam. Yanında yüzü kuzeye dönük bir atlı var. Yüzü ayıya ve köpeğe benziyor. Bu dekan gücü, cömertliği ve zaferi simgeliyor.
           
c. Agrippa   : Aslanın üzerinde bir adam. Gözüpekliği, vahşeti, gaddarlığı, günahkârlığı, şehveti  ve destek gerektiren işleri temsil ediyor.
 
Aslan’ın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Zarif burun deliklerine sahip bir adam. Başının üzerinde beyaz Cezayir menekşesinden yapılma bir taç var. Elinde yay tutuyor. Öfkelendiği zaman aslan gibi vahşileşiyor. Aslanı andıran giysilere bürünmüş.
           
b. Picatrix   : Başında beyaz Cezayir menekşesinden yapılma bir taç, elinde ise yay bulunan bir adam. Bu dekan güzelliği, at binmeyi, cahil ve değersiz bir adamın yükselişini, savaşı ve çıplak kılıçları temsil ediyor. 
           
c. Agrippa   : Elleri yukarı kalkmış bir tasvir. Kafası taç’a dönüşmüş bir adam. Öfkeli bir adam görünümünde. Tehditkâr. Sağ elinde kınından çıkmış bir kılıç, sol elinde ise kalkanı var. Bu dekan mücadeleyi, bilinmeyen zaferleri temsil ediyor. Alçaklara karşı gelmeyi, tartışmaları ve savaş fırsatlarını simgeliyor.
 
Aslan’ın 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Çirkin bir zenci. Çalışkan. Zeki. Ağzında lezzetli yiyecekler ve elinde et var.
 
b. Picatrix   : Yaşlı, iğrenç bir zenci. Elinde meyve, ağzında et var. Elinde bakır kaplı bir testi tutuyor. Bu dekan aşkı ve zevki temsil ediyor. Tepsiler var. İyi talihi simgeliyor.
           
c. Agrippa   : Eli kırbaç olan genç bir adam. Ve çok üzgün bir başka adam. Hastalıklı bir ifadesi var. İkisi birlikte aşkı, toplumu ve mücadeleden kaçınma hakkının yokluğunu temsil ediyor.
 
Başak’ın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Pelerine bürünmüş bakire kadın. Giysileri yıpranmış. Elinde testi tutuyor. Cezayir menekşelerinin içinde duruyor. Babasının evine gitmek istiyor.
           
b. Picatrix   : Yünlü çarşafa bürünmüş elinde nar tutan güzel bir kız. Bu dekan tohum ekmeyi, toprağı işlemeyi, ağaçların filizlenmesini, üzüm salkımlarının toplanmasını ve iyi bir hayatı temsil ediyor.
           
c. Agrippa   : Güzel bir bakire kadınla tohum eken bir adam. Bu dekan varlık edinmeyi, günlük besin düzenini, toprağı sürmeyi, tohum ekmeyi ve halkı temsil ediyor.
 
Başak’ın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Kıllarla kaplı bir zenci. Üzerinde üç giysi bulunuyor. Biri deri, ikincisi ipek üçüncüsü ise kırmızı kolsuz bir palto. Elinde mürekkep hokkası var. Hesap tutuyor.
           
b. Picatrix   : Güzel renkli bir adam. Deri giysili. Onun üzerine ise demirden bir giysi daha giymiş. Bu dekan, ricaları, arzuları, varlığı,  takdiri ve adil olan şeyleri yadsımayı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   : Posta bürünmüş bir zenci. Ve bir demet saçı olan bir adam. Elinde çanta tutuyor. İkisi beraber varlık elde etmek için hırsla çaba harcıyorlar. Bu dekan kazancı temsil ediyor.
 
Başak’ın 3. Dekanı
 
a.İbni Ezra   : Kendini beğenmiş beyaz bir kadın. Boyalı, kolsuz bir manto giymiş. Elleri cüzzamlı. Ve Tanrı’ya dua ediyor.
 
b. Picatrix   : Beyaz keten kumaşa sarınmış solgun yüzlü iri vücutlu bir adam. Yanında siyah zeytin yağı tutan bir kadın. Bu dekan zayıflığı, yaşlılığı, hastalığı, tembelliği, kol-bacak yaralanmalarını, ve insanların yıkımını temsil ediyor.  
 
c. Agrippa   : Sağır, beyaz bir kadın. Ya da bir değneğe yaslanan yaşlı bir adam. Bu dekan zayıflığı, sakatlığı, uzuv kaybını, ağaçların harap oluşunu ve insanların topraklardan göçünü simgeliyor.
 
Terazi’nin 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Pazardaki dükkanda bir adam. Elinde terazi tutuyor. Satın almak ve satmak istiyor.
 
b. Picatrix   : Sağ elinde mızrak, sol elinde ise ayaklarından kavradığı kuşu tutan bir adam. Bu dekan adaleti, gerçeği, doğru yargılamayı, zayıfların ve halkın adına adaletin yerine getirilmesini ve yoksullar için yapılan iyiliği temsil ediyor.
 
c. Agrippa   : Elinde sopa tutan öfkeli bir adam. Ve kitap okuyan bir adam formu. Bu dekan güçlü ve günahkar olana karşı zayıfların hakkını savunmayı ve sefalet içinde olanlara yardımı temsil ediyor. 
 
Terazi’nin 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Kartal formunda bir adam. Çıplak ve susamış. Havaya uçmak üzere.
 
b. Picatrix   : Evlilik ve neşe yolculuğuna çıkmış bir zenci. Bu dekan sessiz, neşeli, bereketi ve iyi bir hayatı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Öfkeli, gazap yüklü iki adam. Ve zarif giysili bir adam. İskemlede oturmuş. Bu dekan kötülüğe duyulan öfkeyi, sessizliği ve güzel şeylerle dolu hayatın güvenliğini temsil ediyor.
 
Terazi’nin 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Yüzü ata benzeyen bir adam. Elinde ok ve yay tutuyor.
 
b. Picatrix   : Eşeğe binmiş bir adam. Önünde bir kurt var. Bu dekan kötü işleri, cinsel sapıklığı, zinayı, şarkıları, sevinci ve zevkleri temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Elinde bir şey  tutan vahşi bir adam. Önünde çıplak bir adam var. Ayrıca bir elinde ekmek, öbür elinde bir bardak şarap tutan bir adam daha. Bu dekan, günah dolu şehveti, şarkı söylemeyi,  sporu ve oburluğu temsil ediyor.
 
Akrep’in 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Güzel bir kadın. Kırmızı vücutlu. Yemek yiyor.
 
b. Picatrix     :  Sağ elinde mızrak, sol elinde ise insan kafası tutan bir adam. Bu dekan mizacı, üzüntüyü, kötü arzuları ve düşmanlığı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Temiz yüzlü ve iyi huylu bir kadın. Ve ona vuran iki adam. Bu dekan zerafeti, güzelliği, didişmeyi, ihaneti, hilekârlığı, itibar zedelenmesini ve harap olmayı temsil ediyor.
 
Akrep’in 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Evini terk etmiş olan bir kadın. Çıplak. Üzerinde hiçbir şey yok ve denize giriyor.
 
b. Picatrix   : Deveye binmiş elinde akrep tutan bir adam. Bu dekan bilgiyi, tevazuyu, mizacı ve bir başkası hakkında kötü sözler söylemeyi temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Çıplak bir adam ve çıplak bir kadın. Ve toprağa oturmuş bir adam. Önünde birbirini ısıran iki köpek. Bu dekan küstahlığı, hilekarlığı, hileli anlaşmaları, insanlar arasına fitne sokmayı ve didişme yaratmayı temsil ediyor.
 
Akrep’in 3. Dekanı 
 
a. İbni Ezra   : Bir köpek, iki domuz, beyaz tüylü büyük bir leopar ve çeşitli av hayvanları.
 
b. Picatrix   : Bir at ve yanında bir tavşan. Bu dekan kötücül işleri ve zevkleri;  kadınlarla, 
onların arzuları hilafına zorla birlikte olmayı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   : Diz çökmüş bir adam. Ve ona değnekle vuran bir kadın. Bu dekan sarhoşluğu, cinsel ilişkiyi, gazabı, şiddeti ve didişmeyi temsil ediyor.
 
Yay’ın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Çıplak bir adam. Göbeğine kadar insan, göbeğinden aşağısı ise at biçiminde. Elinde yay ve oklar var. Bağırıyor.
 
 b. Picatrix   : Üç erkek vücudu. Biri sarı, diğeri beyaz, üçüncüsü ise kırmızı renkte. Bu dekan ısıyı, ağırlığı, tarlalarda ve arazide bereketi, toprağı bölmeyi ve korumayı simgeliyor.
 
 c. Agrippa   :  Örgü zırh giymiş silahlı bir adam. Elinde çıplak bir kılıç tutuyor. Bu dekan gözü pekliği, kötülüğü, özgürlüğü simgeliyor.
 
Yay’ın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Gür saçlı güzel bir kadın. Giysisi ve kulağında küpeleri var. Önünde, içinde altın takılar bulunan kapağı açık bir sandık duruyor.
 
 b. Picatrix   :  İnek güden bir adam. Elinde maymun, önünde ayı var. Bu dekan korkuyu, feryadı, yas tutmayı, ıstırabı ve kaygıyı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Ağlayan bir kadın. Kumaşlara sarınmış. Bu dekan üzüntüyü ve kendi 
bedeninden korkmayı temsil ediyor.
 
Yay’ın 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Teni altın renginde olan bir adam. Elinde tahtadan bir küpe (ya da ona benzeyen bir şey) var. Üzerine ağaç kabuklarından yapılma bir kapı örtülmüş. 
 
b. Picatrix   : Başının üzerinde takke tutan bir adam bir başka adamı öldürüyor. Bu dekan kötücül eğilimleri,  muhalif ve kötü etkileri, bu konularda ve kötücül eğilimlerde atik davranmayı, düşmanlığı, dağılmayı ve kötü işler yapmayı simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Altın renkleri içinde bir adam ya da değnekle oynayan aylak bir adam. Bu dekan kendi arzularımızın peşine düşmeyi, onlara sıkı sarılmayı ve kötücül şeylerde, kavgalarda etkin davranmayı, ve korkunç olayları simgeliyor.
 
Oğlak’ın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   :  Öfkeli bir zenci. Vücudu yaban domuzu biçiminde. Çok kıllı. Sivri ve çok uzun dişleri var. Elinde sığır soparı var. Balık yakalıyor. 
 
b. Picatrix   : Sağ elinde kaval, sol elinde ise çapa tutan bir adam.  Bu dekan mutluluğu, sevinci, gündelik işlerdeki dağınıklığı, tembelliği, zaafları ve sonsuz kötülüğü simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Bir kadın ve ağzına kadar dolu torbalar taşıyan bir adam. Bu dekan ilerlemeyi, memnuniyeti, kazanmayı ve kaybetmeyi, zayıflığı ve alçaklığı temsil ediyor.
 
Oğlak’ın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Kolsuz bir mantoya sarınmış zenci bir kadın. Atı var.
 
b. Picatrix   : Önünde yarım eşek bulunan bir adam. Bu dekan asla var olmayan ve hiçbir zaman elle tutulamayacak şeyleri aramayı simgeliyor. 
 
c. Agrippa   :  İki  kadın ve bir erkek uçmakta olan bir kuşa bakıyor. Bu dekan gerçekleştirilemeyecek şeyleri arzulamayı ve asla bilinemeyecek şeylerin peşine düşmeyi simgeliyor.
 
Oğlak’ın 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   :  Zenci ama güzel bir kadın. Her türlü el becerisine sahip. İpek iplik eğiriyor.
 
b. Picatrix   : Elinde kitap tutan bir adam Kitabı açıyor ve kapıyor. Kitabın önünde balık kuyruğu var. Bu dekan zenginliği,  parasal birikimi, ticari işlerde yükselişi ve olumlu sonuca gidişi simgeliyor. 
 
c. Agrippa   :  Bedeni lekelenmemiş, işinde başarılı bir kadın. ve paralarını masanın üzerine toplamış olan bir banker. Bu dekan hesabını bilmeyi, parada açgözlülüğü ve tamahkârlığı temsil ediyor.
 
Kova’nın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Bakır işlerinde maharetli bir zenci.
 
b. Picatrix   :  Kafası kesilmiş bir adam.Elinde bir tavus kuşu tutuyor. Bu dekan ıstırabı, yoksulluğu ve ekmek kırıntılarıyla uğraşan bir köleyi simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Hesabını bilen bir adam ve iplik eğiren bir kadın. Bu dekan kazanç elde etme düşüncesini ve bu amaçla çalışmayı, yoksulluğu ve alçaklığı simgeliyor.
 
Kova’nın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Çok koyu tenli, uzun sakallı bir zenci. Elinde yay, oklar ile içinde değerli taşlar ve altın bulunan keseler var. 
 
b. Picatrix   :  Kendini çok üstün sayan kral gibi bir adam.  Gördüğü kişilerden kendini sakınıyor. Bu dekan güzellik, mevki, aradığını bulma, bütünlenme, zarar görme ve zayıflığı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Uzun sakallı bir adam. Bu dekan anlayış, uysallık, tevazu, özgürlük ve kibar davranışları temsil ediyor.
 
Kova’nın 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Öfkeli ve hilekar bir zenci.  Kulaklarından kıllar çıkıyor. Üzerinde ağaç yapraklarından yapılma bir taç duruyor. Bir yerden diğerine dönüp duruyor.
 
b. Picatrix   :  Kafası  kesilmiş bir adam. Yanında yaşlı bir kadın var. Bu dekan bereketi, arzuda mükemmeliyeti ve hakaret dolu tavırları temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Kızgın bir zenci. Bu dekan küstahlığı ve saygısızlığı temsil ediyor.
 
Balık’ın 1. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Güzel giysiler içinde bir adam. Eli demirden bir alete dönüşmüş. Evine gidiyor.
 
b. Picatrix   : İki vücutlu bir adam. İki eliyle birden selam verecek gibi görünüyor. Bu dekan barış, alçak gönüllülüğü, zaafları, pek çok yolculuğu, ıstırabı, servet arayışını ve bir kişinin hayatı için kederlenmeyi temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Omuzlarında ağır yük taşıyan bir adam. İyi giyimli. Bu dekan yolculukları, yer değiştirmeyi, servet edinme konusunda dikkatli olmayı ve giysileri simgeliyor.
 
Balık’ın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Denizdeki bir geminin içinde oturan beyaz, güzel bir kadın. Karaya  çıkmak istiyor.
 
b. Picatrix   : Başı aşağı eğik durumda arkaya doğru dönmüş bir adam. Ayakları yukarı kalkmış. Elinde, içinde yiyecek şeyler bulunan bir tepsi tutuyor. Bu dekan insana sorumluluk yükleyen yüce değerler konusunda güçlü arzuları ve düşünceyi simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  İyi görünüşlü ve ziynetlerle bezenmiş bir kadın. Bu dekan arzuları, kişinin kendini büyük işlerin içinde görmesini temsil eder.
 
Balık’ın 3. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Ayağını karnına yaslayan çıplak bir adam. Elinde mızrak var. Hırsızlardan ve yangından korktuğu için bağırıyor. 
 
b. Picatrix   : Kötücül fikirlerle dolu, aldatmayı ve ihaneti düşünen mahzun bir adam. Önünde, elinde kuş tutan bir kadın ve üzerinde bir eşek görünüyor. Bu dekan tutkuyu, kadınlarla yatma konusunda büyük bir iştahı, huzur ve sessizlik arayışını simgeliyor. 
 
c. Agrippa   :  Çıplak bir adam. Ya da bir delikanlı. Yanında saçı çiçeklerle süslenmiş güzel bir bakire kadın. Bu dekan  dinlenmeyi, aylaklığı, hazzı, cinsel ilişkiyi ve kadınları kucaklamayı temsil ediyor.
 
Benjamin Dykes, PhD, A.M.A. 

Astrolojide Dekanlar

 

Okuyacağınız makale Bay Benjamin Dykes'in izni alınarak Türkçe'ye çevrilmiştir.

                                                                                                           Çeviri: Adile Sevinç

Bu yazıda astrolojik dekanların anlamını, bazı kullanılış biçimlerini ve tarihini anlatacağım. Bu, tamamlanmış bir araştırma değildir. Çünkü henüz incelemediğim başka kaynaklar da var. Amacım, Batı Gizem Geleneği öğrencilerine genel bir sunuş yapmaktır.

Dekanlar,  ilk önceleri bir takvim aracıydı. Göklerin günden güne ne kadar değiştiğini görmek amacıyla kullanılıyordu. Belli yıldızların ya da yıldız gruplarının doğuşuna ve batışına göre hesaplanıyordu. Yıldızların, yaşayan varlıklar ve zeki güçler olduğuna inanıldığı için, dekanlar tanrılarla ilişkilendiriliyordu. Daha sonra, horoskopik astroloji icat edildiğinde,  çok önemli oldukları düşünüldü. Bu durum birkaç yüzyıl sürdü. Ama daha sonra önemi azaldı. Göklerin önemli bölümleri oldukları ve göksel varlıklarla bağlantılarına dair inanç  tılsımlı büyü alanında hâlâ korunmaktadır. (a.g.e Picatrix). Ancak astrolojide minör asalet kabul edilmekte ve ancak tıpta ve fizyonomide özel bir rol oynamaktadırlar.

Bölüm 1: Astronomi ve Horoskopik Astroloji Astronomik Geçmişi

İ.Ö. ilk birkaç yüzyılda Yunanlıların horoskopik astrolojiyi icat etmesinden önce, Babilliler ve Mısırlıların yıldızları gözleme ve kehanet çalışmaları Zodyak odaklı değildi. Gökler, doğudan batıya doğru dönerken (astrolojide buna “ilk hareket” denir) mevsime ve kişinin bulunduğu enleme göre farklı takım yıldızlar yükselir, tepe noktasına ulaşır ve alçalır. Mısırlılar takvimi, 36 (Zodyak dışı) takım yıldızla ilişkilendirmişti.

Bu takım yıldızlar takvim alanında da kullanılırdı. Mısırlılar, 10 gün süreyle güneşle birlikte yükselen yıldızları gözlerler; 10 günün sonunda bir sonraki dekanın başladığını kabul ederlerdi. Ancak Mısırlılar, dekanları derecelere göre düzenlememişlerdi. 4(4). Geometrik olarak 10 ar derecelik 36 dekan olması mantıklıdır. Ama bir yıl 365 gün olduğu için (365 ¼), bir yıl içindeki (dekanlarla ölçülen) gün sayısı çemberdeki 360 dereceyle örtüşmemektedir. Takvim hesabı şaşmaktadır.

Yunan bilim adamları ve astrologlar eski gelenekleri sentezleyip bunlara sistematik yenilikler eklediler. O zaman gökyüzünü Zodyak’a göre bölmek daha  çok kullanılmaya başladı. Dekan sistemi de bunun üzerine eklendi. Dekanlar, astrolojinin bir parçası haline geldi. Her bir burç 10ar derecelik 3 bölüme ayrıldı.

Bu dönemde dekanlar, yıldızların tanrısallığıyla da ilişkilendirilmişti. Eskiler sadece gezegenlere değil, yıldızlara da tanrısal güç atfediyorlardı (en azından belli yıldızlara). Dekanlar, yıldızların ilahi güçlerini temsil ediyordu. Her biriyle ilgili kutsal resimler bulmak mümkündür. Bruce Malina Yeni Ahitte, Aziz John’un Vahiy kitabında anlatılan her varlığın  aslında göksel bir cisim olduğunu  ayrıntılarıyla ifade etmiştir. (takım yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, tek yıldızlar ve Senior 24’le ilişkilendirdiği dekanlar da buna dahildir). Söz konusu gök cisimlerinin tarihi Babillilerin yıldızları gözleme ve onlara tapınma dönemine kadar gitmektedir. Eskilere göre, yıldızların birbiriyle ilişkilerini yorumlayarak öyküler kurmak çok mantıklıydı. Ve eğer Malina (ve diğerleri) haklı ise,  Aziz John, Tanrı’nın plânını kavrayabilmek için yıldızları ve kuyruklu yıldızları yeniden yorumlamıştı.

Helenistik Astroloji

Helenistik astrolojide (İ.Ö ilk bir kaç yüzyıldan İ.S. 1inci yüzyıla kadar) dekanlar önemli rol oynamıştır.  Romalı astrolog Firmicus Maternus (İ.S. 3. ve 4. yy) dekanların, insanların kaderini belirleme açısından sonsuz güce sahip olduğunu söylemiştir. Ama Yunanlılar bu konuyu fazla geliştirmemişlerdir. (Firmicus. s.36) Astrologların  dekanları kullanma biçimlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

Şanslı/Şanssız doğumlar ve ASC

Mısırlılar döneminin uzantısı olarak bazı dekanlar şanslı ya da şanssız sayılırdı. Ufuktan yükselen dekan kişinin hayatının iyi ya da kötü olacağına işaret ederdi. İleriki yıllarda haritaya (doğum anında ufuktaki Zodyak derecesi) ve ASC’ ye (doğum anında yükselen burç) önem verilmesinin temelinde bu yatmaktadır.

Tıbbi Astroloji

Şanslı ya da şanssız hayatı işaret eden dekanlar kavramı, göklerin (insan bedenine karşılık geldiği) bir tür kozmik beden olduğuna dair Stoik inanışla birlikte, astrolojiyi, her dekanın, insan bedenindeki bir bölgeye karşılık geldiği düşüncesine ulaştırmıştır. İçinde kötücül gezegenlerin (Mars ve Satürn) yer aldığı dekanlar ya da bu dekanların horoskopta bulunduğu bölgelerde hastalık ortaya çıkması beklenirdi. Koç’un ilk dekanı, baş bölgesiyle ilişkilendirilmişti. Bu bağlantı Zodyak boyunca devam ediyordu ve Balık’ın son dekanı ayaklarla ilişkiliydi.

Astrologlar, bu tıbbi kavramları, doğumdan gelen kusurları belirlemekte de kullanıyorlardı. (“anormal doğumlar”)

Özetle dekanlar kişinin, sağlık, başarı, beden yapısı ve kişiliğini tanımlamakta kullanılıyordu. Holden’ın, Thebes’li Hephaestio’dan yaptığı çeviride Yengeç’in yükselen 2. dekanı için şöyle denmektedir. “iyi ve zengin ebeveynlerin çocuğu olarak doğacaklar, kardeşlerinin ölümüne tanık olacaklar, toplumda tanınacaklar ve saygı görecekler…(ve) yapı olarak ufak tefek, esmer, ince sakallı”…vs.

Leitourgoi: Ruhsal Yöneticiler

Yunan astrolojinin erken gelişim dönemlerinde her dekan kendi içinde 3’e bölünüyordu. (böylece her burç 9 bölüm oluyordu). Bunlara leitourgoi (bakan) ya da munifices (müsteşar) adı verilmişti. Bu bölünmenin kaynağı bilinmemektedir. Ama eski Babillilerin yıldızlara tapınma ve dekanlara kutsal anlam yükleme döneminden kalma olduğu bellidir. Firmicus bu durumun, dekanları daha ayrıntılı incelemek isteyen kişilerin yaklaşımı olduğunu söylemektedir. Holden ise burçların 9’a bölünüşünün Hint astrolojisindeki Navamsa’lardan kaynaklandığına inanmaktadır.

Munifices ve Leitourgoi, siyasette, bir üst makam tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getiren memurlardır. Firmicus, Munifices’in sonsuz ilahi güçleri olduğunu söyler. Kazalara, acılara, hastalığa, beklenmedik olaylara ve anormal doğumlara onlar karar verir. Holden’e göre Hermetica’da, gökyüzünde hareket eden yıldızların bulunduğu ve bunların dekanların emrine uyduğu söylenmektedir. Leitourgoi ise dekanların emri altındaki hizmetkarlar ve emir erleridir.

Eskilerin leitourgoi ve munifices hakkındaki düşünceleri pek net değildir. Burçların alt bölümleri miydi? Yoksa burç “yöneticileri” ya da karşılıklı “ağırlama” tanımındaki gibi metaforik anlamda “tanrısal güçler” ya da “memurlar” mıydı? Yoksa semavi ruhların, büyüsel yollarla göklerin belli bölgelerinde söz sahibi olduğuna mı inanıyorlardı? 

Hava Tahmini

Bazı eski ve ortaçağ kaynaklarında hava durumunun dekanlara göre tahmin edilebildiği söylenmektedir. (Zodyak dışındaki sabit yıldızlarla ve karmaşık kurallarla hareket etmelerine rağmen). Bu bağlamda, eski Babil-Mısır kehanetleri ve hava tahminleri ile Zodyaksal Yunan astrolojisinin bir bileşimi olmaktadır.

Dünya Astrolojisi

Dekanlar ayrıca, sabit yıldızlar ve diğer takım yıldızlarla birlikte dünyasal olayların tahmininde de kullanılmaktaydı.

El Biruni Yunanlıların,  o anda hangisinin yükseldiğine bağlı olarak 48 takım yıldızın bazılarını dekanlarla ilişkilendirdiğini söylemiştir. Ancak bunu, her ülkeye özel olarak ve farklı bir dünya astrolojisi yöntemiyle uygulamışlar ancak nasıl yaptıklarına dair ipucu bırakmamışlardır.

Yönetici Sistemleri

Eski dönemlerde, dekanlara atfedilen yöneticilerin iki ayrı tanımlaması vardı. 
Ben bunlara Kalde yöneticileri ve üçlülerin yöneticileri diyeceğim.

Kaldelilerin yönetici dizininde gezegenler, hızlarına ve dekanlara göre sıralanır. Mars, Koç’un ilk dekan yöneticisidir. Zodyak dizisi şöyle devam eder:        

 

Koç Boğa  İkizler
1. Dekan Mars 1. Dekan Merkür 1. Dekan Jüpiter
2. Dekan Güneş 2. Dekan Ay

2. Dekan Mars

3. Dekan Jüpiter 3. Dekan Satürn 3. Dekan

 

             
Bu şemaya göre Mars Koç’un ilk, Balık’ın da son dekan yöneticisidir. Yani art arda iki dekanı yönetmektedir.

Üçlülere göre yönetici sınıflamasında,  her burcun burç yöneticisi,  o burcun ilk dekan yöneticisi kabul edilir.  Sonra o üçlünün, diğer iki burç yöneticisiyle devam eder. Örneğin: Koç bir ateş burcudur. Yöneticisi Mars’tır. Yani Mars, Koç’un ilk dekan yöneticisidir. Sonraki ateş burcu Aslan’dır. Yani Güneş,  Koç’un 2. dekan yöneticisidir. Bir sonraki ateş burcu Yay’dır. Böylece Jüpiter, Koç’un 3. dekan yöneticisi olur. Boğa, toprak burcudur. Yöneticisi Venüs’tür. Yani 1. dekanı yönetir. Merkür 2. Satürn ise 3. dekan yöneticisidir.

Çoklu yönetici kavramı, modern astroloji öğrencilerine yabancı gelebilir. Geleneksel olarak Zodyak’taki her derecenin, burca, dekana, üçlüye, terime ya da yücelme durumuna (bunlar geleneksel yönetici türleridir) bağlı olarak birden fazla yöneticisi vardır.  Benzer şekilde gerçek hayatta da pek çok eğitmenimiz bulunur. Kimi çok güçlü, kimi daha az güçlüdür.

Horoskopik Astrolojide Dekanların Gözden Düşüşü

Zaman içinde astrologlar için dekanların anlamı azalmıştır. Firmicus Maternus,  bir gezegen, yönettiği dekandan geçiyorsa, kendi burcundaymış gibi hareket ettiğini ve aynı şeyleri gerçekleştirdiğini söyler. Ama astrologlar, dekanların bu kadar etkili olduğunu pek de hesaba katmamaktadırlar. Terim yöneticilerini önemli sayarlar. Ama dekanların yöneticilerinin sıralamada en sonda geldiğine inanırlar –medikal astroloji gibi özel tekniklerin kullanıldığı alanlar hariç-.

2. Bölüm : Dekanların Tasviri (“Face’ler”)

Dekanlar, “face” ya da “figür” olarak da adlandırılır. (Ya da ilişkilendirilir. Burası kesin değildir). Çünkü Yunanlılar, Hintliler ve Babilliler her bir dekanı, bir insan ya da bir kutsal figürle özdeşleştirmişti. Bu figürlerin dini temelli olduğu çok açıktır. Bazı kaynaklar onları tanrılarla ilişkilendirir. (bence leitourgoi ya da munificelerle bağlantılıdırlar. Yukarı bkz) sonraları bu tasvirler büyü amaçlı kullanılmıştır. (age., Picatrix, ve Agrippa)

Aşağıda, dekanlarla bağlantılı tasvirlerin üç tanımlaması verilmiştir.

a. İbni Ezra’nın Hint tasviri tanımlaması. Bunlar karışık figürlerdir. Genelde hayvan ve hayvan bölümlerine sahip insan tasvirleridir.

b. Picatrix tasvirleri. Bunlar da Hint tasvirlerindeki gibi hayvanları içeren karışık figürlerdir. Ama Agrippa’nınkilere benzer daha kesin anlamlar taşır.

c. Agrippa’nın tasvirleri ve anlamları. Burada hayvansal sembolizm kaybolmuştur. İnsani duygulara ve insani uğraşlara ait daha özel anlamlar vardır.

Dekanlarla birlikte yükselen takım yıldızların tanımlarını, her iki dekan yöneticileri sistemiyle  (Kaldelilerin kullandığı gezegen hızlarına göre sıralama ile üçlü yöneticileri dizini) karşılaştırdım. Ancak farklı dekanların neye dayanarak farklı tasvir edildiğine ve her üç kaynağın neden ayrı açıklamalar getirdiğine dair tutarlı nedenler bulamadım. Bunun yanıtı dekanların ilişkilendirildiği tanrısal niteliklerle yatıyor olabilir. Bu konuda henüz incelemediğim kaynaklar var.

Koç’un İlk Dekanı

a. İbni Ezra   : Sol elinde mum, sağ elinde ise bir anahtar taşıyan köpek başı. Banbakha 29(29) onun Fas’lı olduğunu söyler. Gözleri siyah, kaşları düzdür. Devler ırkından gelir. Kendini öven biridir. İple bağlanan büyük beyaz bir pelerine sarınmıştır. Kolay öfkelenir. İki ayağı üzerinde durmaktadır.

b. Picatrix   :  Zenci bir adam. İri yarı huzursuz biri. Gözleri kanlı. Elinde keskin bir balta var. Beyaz bir giysiye sarınmış. İfadesiz yüzünden asalet okunuyor.  Güçlü, mevki ve servet sahibi olduğu bellidir.

c. Agrippa   :  Beyaz bir giysiye bürünmüş, ayakta duran bir zenci. Sağlam yapılı bir bedeni kanlı gözleri var. Çok güçlü ve öfkeli. Bu figür cesaret, direnç, kibir ve utanmazlığı temsil ediyor.

Koç’un 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Kumaşlara bürünmüş, üzerine örtü almış tek bacaklı bir kadın. At biçiminde.
       
b. Picatrix   : Yaşil giysili tek bacaklı bir kadın. Bu dekan yüksek mevki, asalet, değer ve kraliyeti simgeliyor.

c. Agrippa   : Üzerinde kırmızı, içinde ise ayaklarına kadar uzanan beyaz bir giysiye bürünmüş bir kadın. Bu figür asaleti, krallıkta mevki sahibi olmayı ve hükümranlığı simgeliyor.

Koç’un 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Kızıl saçlı, sarı tenli bir adam. Kolay öfkeleniyor. Kavgacı. Elinde tahta bilezikler ve bir de asa tutuyor. Giysileri kırmızı. Demirci olan bu adam iyilik yapmak istiyor ama yapamıyor.

b. Picatrix   :  Elinde altın bilezik bulunan endişeli bir adam. Giysisi kırmızı. İyilik yapmak istiyor ama başaramıyor. Bu dekan, kurnazlığı, maharet gerektiren meslekleri, yeni şeyleri ve yeni araçları simgeliyor.

c. Agrippa   :  Solgun yüzlü beyaz bir adam. Kızıl saçlı. Kırmızı giysili. Bir elinde altın bilezik var. Öne doğru tahta bir sopa uzatmış. Huzursuz. İstediği iyiliği gerçekleştiremediği için öfkeli. Bu figür zekayı, alçak gönüllüğü, sevinç ve güzelliği sunuyor.

Boğa’nın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Gür saçlı bir kadın. Oğlu var. Üzerindeki giysinin belli kısımları yanmış.

b. Picatrix   : Kıvırcık saçlı bir kadın. Tek çocuklu. Çocuğun giysileri alev almış gibi. Kendi giysileri de öyle. Bu dekan, çiftçiliği,  toprağı işlemeyi, tohum ekmeyi, bilimi, geometriyi ve imalatı simgeliyor.

c. Agrippa   :  Çıplak bir adam. Okçu. Hasat yapan. Çiftçi. Tohum eken. Tarlayı süren. İnşa eden. Toprağı, geometrik kurallara uygun olarak parçalara ayıran.

Boğa’nın 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Yüzü ve bedeni koça benzeyen bir adam. Karısı ise öküze benziyor. Elleri keçi  toynağı gibi olan bu adam hiddetli ve obur. Kendi ruhuna huzur vermiyor. Öküzleri kullanarak toprağı sürüyor. Ve tohum ekiyor.

b. Picatrix   :  Deve yüzlü bir insan figürü. Elleri inek toynağı gibi. Bedeni, yırtık keten bir çarşafa sarılmış. Toprağı sürmek, ekmek ve bir şeyler yapmak istiyor. Bu dekan asaleti, gücü ve insanları ödüllendirmeyi  simgeliyor.

c. Agrippa   : Elinde anahtar tutan çıplak bir adam. Güç, asalet ve hükümranlık veriyor.

Boğa’nın 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Ayakları ve dişleri beyaz bir adam. Uzun dişleri dudaklarının dışına taşmış. Yüzü ve saçları kırmızı. Bedeni bir file ve aslana benziyor. Akılcı biri değil. Düşünceleri kötülükten yana. Bir yere yaslanarak oturmuş. Tasvirde bir at, bir köpek ve küçük bir buzağı da yer alıyor.

b. Picatrix   :  Dişleri dudaklarından dışarı taşan kırmızı yüzlü bir adam. Bedeni file benziyor. Bacakları uzun. Yanında bir at, bir köpek ve bir buzağı var. Bu dekan tembelliği, yoksulluğu, sefaleti ve korkuyu simgeliyor.

c. Agrippa   : Elinde yılan ve kargı taşıyan bir adam. Bu tasvir ihtiyaç ve kârın yanısıra sefalet ve köleliği de simgeliyor.

İkizler’in 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Havada duran güzel bir kadın. Dikiş dikebiliyor.

b. Picatrix   : Dikiş ustası güzel bir kadın. yanında iki buzağı ve iki tane at var. Bu dekan, katipliği, hesap alanında ustalığı, vermeyi ve almayı, ayrıca da bilimi simgeliyor.

c. Agrippa   : Elinde sopa tutan bir adam. Başkalarına hizmeti, bilgeliği, rakamlarda ustalığı ve kâr amacı gütmeyen sanatları simgeliyor.

İkizler’in 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Başı kurşuna gömülü bir zenci. Elinde silah, başında miğfer var. Miğferin üzerinde ipekten bir taç duruyor. Elinde ise yay ve oklar taşıyor. Alay etmekten ve taklit yapmaktan hoşlanıyor. Çiçekli ve ağaçlı bir bahçede geziniyor. Taşları eliyle tartıyor ve sonra fırlatıyor. Müzik çalıyor. Bahçeden çiçek koparıyor.

b. Picatrix   :  Kartal yüzlü bir adam. Başı keten kumaşla örtülmüş. Kurşun bir zırhla korunuyor. Başında demir miğfer, onun üzerinde de ipekten bir çelenk var. Elinde yay ve oklar taşıyor.  Bu dekan külfeti, kötülüğü ve kurnazlığı simgeliyor.

c. Agrippa   :  Elinde kaval bulunan bir adam. Başını eğmiş toprağı kazan bir başka adam. Ahlaksız amaçlarla tetikte bekliyorlar. Reziliği, soytarılığı ve hokkabazlığı temsil ediyorlar. Ayrıca bu tasvir işçiliği ve acı dolu arayışları simgeliyor.

İkizler’in 3. Dekanı

a. İbni Ezra   :  Elinde yay ve ok kılıfı bulunan bir adam silah arıyor. Elinde bir ok, giysiler ve altın takılar var. Müzik çalmak ve her şekilde gülmek ve eğlenmek istiyor.

b. Picatrix   : Zırhlar giyinmiş bir adam. Elinde yay, ok kılıfı ve oklar var. Bu dekan  gözüpekliği, dürüstlüğü ve paylaşımı ve iş yükünü hafifletmeyi simgeliyor.
           
c. Agrippa   : Silah arayan bir adam ve sağ elinde kuş, sol elinde ise çubuk tutan bir soytarı. Unutkanlığı, gazabı, gözü pekliği, şakayı, ağzı bozukluğu ve yararsız sözleri temsil ediyorlar.

Yengeç’in 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Giysiler içinde yakışıklı genç bir adam. Bir hastalığı var. Yüzünde ve parmaklarında eğrilik görünüyor. Vücudu ata ve file benziyor. Ayakları beyaz. Bedeninde ağaç biçiminde takılar asılı. Üzerinde güzel kokulu dallar bulunan bir meyve ağacının içinde oturuyor. 
           
b. Picatrix   :  Başı ve parmakları çarpık ve eğri bir adam. Bedeni ata benziyor. Ayakları beyaz. Vücudunda incir yaprakları bulunuyor. Bu dekan, öğretmenliği, bilgiyi, aşkı, kurnazlığı ve becerileri temsil ediyor.
           
c. Agrippa   :  Güzel giysiler içinde genç bir bakire. Başında taç var. Hassas duyuları, kurnaz bir aklı ve erkeğe karşı aşkı simgeliyor.

Yengeç’in 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Tatlı konuşan güzel bakire kadın. Başında Cezayir menekşelerinden yapılma bir taç var. Elinde tahta bir sopa. Rüzgarı ve müziği arzuluyor.
           
b. Picatrix   :  Güzel yüzlü bir kadın. Başında yeşil Cezayir menekşelerinden yapılma bir taç. Elinde gezegen demetini tutuyor. Bunlar su zambağı. Aşk ve mutluluk şarkıları söylüyor.  Bu dekan oyunu, varlığı, sevinci ve bereketi temsil ediyor.
           
c. Agrippa   :  Zarif giyimli bir adam. Ya da bir masada oturmuş oyun oynayan bir kadınla bir erkek. Bu dekan zenginliği, şenliği, memnuniyeti, ve kadınlara karşı aşkı temsil ediyor.

Yengeç’in 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Ayakları hayvan ayağına benzeyen bir adam. Vücudunun üzerinde de bir hayvan duruyor. Eşlerine yüzük yapabilmek için gemiyle denize açılıp altın ve gümüş getirmeyi arzu ediyor.
           
b. Picatrix   :  Bir Celhafe. Elinde yılan var. Altın zincirleri tutuyor. Bu dekan savaşta ve aksilikler karşısında mücadele hünerlerini temsil ediyor.
           
c. Agrippa   : Bir adam. Elinde mızrak ve boru bulunan bir avcı. Ava gitmek üzere köpekleri çıkartıyor. Bu dekan erkekler arası rekabeti, uçan şeylerin izini sürmeyi, avcılığı, silahla ele geçirilen şeyleri ve kavgayı temsil ediyor.

Aslan’ın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Dallarında bir köpek ve akbaba bulunan büyük bir ağaç. Güzel ama kirli giysili bir adam. Babasını vurmak üzere.
           
b. Picatrix   :  Kirli giysili bir adam. Yanında yüzü kuzeye dönük bir atlı var. Yüzü ayıya ve köpeğe benziyor. Bu dekan gücü, cömertliği ve zaferi simgeliyor.
           
c. Agrippa   : Aslanın üzerinde bir adam. Gözüpekliği, vahşeti, gaddarlığı, günahkârlığı, şehveti  ve destek gerektiren işleri temsil ediyor.

Aslan’ın 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Zarif burun deliklerine sahip bir adam. Başının üzerinde beyaz Cezayir menekşesinden yapılma bir taç var. Elinde yay tutuyor. Öfkelendiği zaman aslan gibi vahşileşiyor. Aslanı andıran giysilere bürünmüş.
           
b. Picatrix   : Başında beyaz Cezayir menekşesinden yapılma bir taç, elinde ise yay bulunan bir adam. Bu dekan güzelliği, at binmeyi, cahil ve değersiz bir adamın yükselişini, savaşı ve çıplak kılıçları temsil ediyor. 
           
c. Agrippa   : Elleri yukarı kalkmış bir tasvir. Kafası taç’a dönüşmüş bir adam. Öfkeli bir adam görünümünde. Tehditkâr. Sağ elinde kınından çıkmış bir kılıç, sol elinde ise kalkanı var. Bu dekan mücadeleyi, bilinmeyen zaferleri temsil ediyor. Alçaklara karşı gelmeyi, tartışmaları ve savaş fırsatlarını simgeliyor.

Aslan’ın 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Çirkin bir zenci. Çalışkan. Zeki. Ağzında lezzetli yiyecekler ve elinde et var.

b. Picatrix   : Yaşlı, iğrenç bir zenci. Elinde meyve, ağzında et var. Elinde bakır kaplı bir testi tutuyor. Bu dekan aşkı ve zevki temsil ediyor. Tepsiler var. İyi talihi simgeliyor.
           
c. Agrippa   : Eli kırbaç olan genç bir adam. Ve çok üzgün bir başka adam. Hastalıklı bir ifadesi var. İkisi birlikte aşkı, toplumu ve mücadeleden kaçınma hakkının yokluğunu temsil ediyor.

Başak’ın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Pelerine bürünmüş bakire kadın. Giysileri yıpranmış. Elinde testi tutuyor. Cezayir menekşelerinin içinde duruyor. Babasının evine gitmek istiyor.
           
b. Picatrix   : Yünlü çarşafa bürünmüş elinde nar tutan güzel bir kız. Bu dekan tohum ekmeyi, toprağı işlemeyi, ağaçların filizlenmesini, üzüm salkımlarının toplanmasını ve iyi bir hayatı temsil ediyor.
           
c. Agrippa   : Güzel bir bakire kadınla tohum eken bir adam. Bu dekan varlık edinmeyi, günlük besin düzenini, toprağı sürmeyi, tohum ekmeyi ve halkı temsil ediyor.

Başak’ın 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Kıllarla kaplı bir zenci. Üzerinde üç giysi bulunuyor. Biri deri, ikincisi ipek üçüncüsü ise kırmızı kolsuz bir palto. Elinde mürekkep hokkası var. Hesap tutuyor.
           
b. Picatrix   : Güzel renkli bir adam. Deri giysili. Onun üzerine ise demirden bir giysi daha giymiş. Bu dekan, ricaları, arzuları, varlığı,  takdiri ve adil olan şeyleri yadsımayı temsil ediyor.

c. Agrippa   : Posta bürünmüş bir zenci. Ve bir demet saçı olan bir adam. Elinde çanta tutuyor. İkisi beraber varlık elde etmek için hırsla çaba harcıyorlar. Bu dekan kazancı temsil ediyor.

Başak’ın 3. Dekanı

a.İbni Ezra   : Kendini beğenmiş beyaz bir kadın. Boyalı, kolsuz bir manto giymiş. Elleri cüzzamlı. Ve Tanrı’ya dua ediyor.
 
b. Picatrix   : Beyaz keten kumaşa sarınmış solgun yüzlü iri vücutlu bir adam. Yanında siyah zeytin yağı tutan bir kadın. Bu dekan zayıflığı, yaşlılığı, hastalığı, tembelliği, kol-bacak yaralanmalarını, ve insanların yıkımını temsil ediyor.  
 
c. Agrippa   : Sağır, beyaz bir kadın. Ya da bir değneğe yaslanan yaşlı bir adam. Bu dekan zayıflığı, sakatlığı, uzuv kaybını, ağaçların harap oluşunu ve insanların topraklardan göçünü simgeliyor.

Terazi’nin 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Pazardaki dükkanda bir adam. Elinde terazi tutuyor. Satın almak ve satmak istiyor.
 
b. Picatrix   : Sağ elinde mızrak, sol elinde ise ayaklarından kavradığı kuşu tutan bir adam. Bu dekan adaleti, gerçeği, doğru yargılamayı, zayıfların ve halkın adına adaletin yerine getirilmesini ve yoksullar için yapılan iyiliği temsil ediyor.
 
c. Agrippa   : Elinde sopa tutan öfkeli bir adam. Ve kitap okuyan bir adam formu. Bu dekan güçlü ve günahkar olana karşı zayıfların hakkını savunmayı ve sefalet içinde olanlara yardımı temsil ediyor. 

Terazi’nin 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Kartal formunda bir adam. Çıplak ve susamış. Havaya uçmak üzere.
 
b. Picatrix   : Evlilik ve neşe yolculuğuna çıkmış bir zenci. Bu dekan sessiz, neşeli, bereketi ve iyi bir hayatı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Öfkeli, gazap yüklü iki adam. Ve zarif giysili bir adam. İskemlede oturmuş. Bu dekan kötülüğe duyulan öfkeyi, sessizliği ve güzel şeylerle dolu hayatın güvenliğini temsil ediyor.

Terazi’nin 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Yüzü ata benzeyen bir adam. Elinde ok ve yay tutuyor.
 
b. Picatrix   : Eşeğe binmiş bir adam. Önünde bir kurt var. Bu dekan kötü işleri, cinsel sapıklığı, zinayı, şarkıları, sevinci ve zevkleri temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Elinde bir şey  tutan vahşi bir adam. Önünde çıplak bir adam var. Ayrıca bir elinde ekmek, öbür elinde bir bardak şarap tutan bir adam daha. Bu dekan, günah dolu şehveti, şarkı söylemeyi,  sporu ve oburluğu temsil ediyor.

Akrep’in 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Güzel bir kadın. Kırmızı vücutlu. Yemek yiyor.
 
b. Picatrix     :  Sağ elinde mızrak, sol elinde ise insan kafası tutan bir adam. Bu dekan mizacı, üzüntüyü, kötü arzuları ve düşmanlığı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Temiz yüzlü ve iyi huylu bir kadın. Ve ona vuran iki adam. Bu dekan zerafeti, güzelliği, didişmeyi, ihaneti, hilekârlığı, itibar zedelenmesini ve harap olmayı temsil ediyor.

Akrep’in 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Evini terk etmiş olan bir kadın. Çıplak. Üzerinde hiçbir şey yok ve denize giriyor.
 
b. Picatrix   : Deveye binmiş elinde akrep tutan bir adam. Bu dekan bilgiyi, tevazuyu, mizacı ve bir başkası hakkında kötü sözler söylemeyi temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Çıplak bir adam ve çıplak bir kadın. Ve toprağa oturmuş bir adam. Önünde birbirini ısıran iki köpek. Bu dekan küstahlığı, hilekarlığı, hileli anlaşmaları, insanlar arasına fitne sokmayı ve didişme yaratmayı temsil ediyor.

Akrep’in 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Bir köpek, iki domuz, beyaz tüylü büyük bir leopar ve çeşitli av hayvanları.

b. Picatrix   : Bir at ve yanında bir tavşan. Bu dekan kötücül işleri ve zevkleri;  kadınlarla, 
onların arzuları hilafına zorla birlikte olmayı temsil ediyor.

c. Agrippa   : Diz çökmüş bir adam. Ve ona değnekle vuran bir kadın. Bu dekan sarhoşluğu, cinsel ilişkiyi, gazabı, şiddeti ve didişmeyi temsil ediyor.

Yay’ın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Çıplak bir adam. Göbeğine kadar insan, göbeğinden aşağısı ise at biçiminde. Elinde yay ve oklar var. Bağırıyor.

 b. Picatrix   : Üç erkek vücudu. Biri sarı, diğeri beyaz, üçüncüsü ise kırmızı renkte. Bu dekan ısıyı, ağırlığı, tarlalarda ve arazide bereketi, toprağı bölmeyi ve korumayı simgeliyor.

 c. Agrippa   :  Örgü zırh giymiş silahlı bir adam. Elinde çıplak bir kılıç tutuyor. Bu dekan gözü pekliği, kötülüğü, özgürlüğü simgeliyor.

Yay’ın 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Gür saçlı güzel bir kadın. Giysisi ve kulağında küpeleri var. Önünde, içinde altın takılar bulunan kapağı açık bir sandık duruyor.

 b. Picatrix   :  İnek güden bir adam. Elinde maymun, önünde ayı var. Bu dekan korkuyu, feryadı, yas tutmayı, ıstırabı ve kaygıyı temsil ediyor.

c. Agrippa   :  Ağlayan bir kadın. Kumaşlara sarınmış. Bu dekan üzüntüyü ve kendi 
bedeninden korkmayı temsil ediyor.

Yay’ın 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Teni altın renginde olan bir adam. Elinde tahtadan bir küpe (ya da ona benzeyen bir şey) var. Üzerine ağaç kabuklarından yapılma bir kapı örtülmüş. 

b. Picatrix   : Başının üzerinde takke tutan bir adam bir başka adamı öldürüyor. Bu dekan kötücül eğilimleri,  muhalif ve kötü etkileri, bu konularda ve kötücül eğilimlerde atik davranmayı, düşmanlığı, dağılmayı ve kötü işler yapmayı simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Altın renkleri içinde bir adam ya da değnekle oynayan aylak bir adam. Bu dekan kendi arzularımızın peşine düşmeyi, onlara sıkı sarılmayı ve kötücül şeylerde, kavgalarda etkin davranmayı, ve korkunç olayları simgeliyor.

Oğlak’ın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   :  Öfkeli bir zenci. Vücudu yaban domuzu biçiminde. Çok kıllı. Sivri ve çok uzun dişleri var. Elinde sığır soparı var. Balık yakalıyor. 
 
b. Picatrix   : Sağ elinde kaval, sol elinde ise çapa tutan bir adam.  Bu dekan mutluluğu, sevinci, gündelik işlerdeki dağınıklığı, tembelliği, zaafları ve sonsuz kötülüğü simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Bir kadın ve ağzına kadar dolu torbalar taşıyan bir adam. Bu dekan ilerlemeyi, memnuniyeti, kazanmayı ve kaybetmeyi, zayıflığı ve alçaklığı temsil ediyor.

Oğlak’ın 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Kolsuz bir mantoya sarınmış zenci bir kadın. Atı var.
 
b. Picatrix   : Önünde yarım eşek bulunan bir adam. Bu dekan asla var olmayan ve hiçbir zaman elle tutulamayacak şeyleri aramayı simgeliyor. 
 
c. Agrippa   :  İki  kadın ve bir erkek uçmakta olan bir kuşa bakıyor. Bu dekan gerçekleştirilemeyecek şeyleri arzulamayı ve asla bilinemeyecek şeylerin peşine düşmeyi simgeliyor.

Oğlak’ın 3. Dekanı

a. İbni Ezra   :  Zenci ama güzel bir kadın. Her türlü el becerisine sahip. İpek iplik eğiriyor.
 
b. Picatrix   : Elinde kitap tutan bir adam Kitabı açıyor ve kapıyor. Kitabın önünde balık kuyruğu var. Bu dekan zenginliği,  parasal birikimi, ticari işlerde yükselişi ve olumlu sonuca gidişi simgeliyor. 
 
c. Agrippa   :  Bedeni lekelenmemiş, işinde başarılı bir kadın. ve paralarını masanın üzerine toplamış olan bir banker. Bu dekan hesabını bilmeyi, parada açgözlülüğü ve tamahkârlığı temsil ediyor.

Kova’nın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Bakır işlerinde maharetli bir zenci.
 
b. Picatrix   :  Kafası kesilmiş bir adam.Elinde bir tavus kuşu tutuyor. Bu dekan ıstırabı, yoksulluğu ve ekmek kırıntılarıyla uğraşan bir köleyi simgeliyor.
 
c. Agrippa   :  Hesabını bilen bir adam ve iplik eğiren bir kadın. Bu dekan kazanç elde etme düşüncesini ve bu amaçla çalışmayı, yoksulluğu ve alçaklığı simgeliyor.

Kova’nın 2. Dekanı

a. İbni Ezra   : Çok koyu tenli, uzun sakallı bir zenci. Elinde yay, oklar ile içinde değerli taşlar ve altın bulunan keseler var. 
 
b. Picatrix   :  Kendini çok üstün sayan kral gibi bir adam.  Gördüğü kişilerden kendini sakınıyor. Bu dekan güzellik, mevki, aradığını bulma, bütünlenme, zarar görme ve zayıflığı temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Uzun sakallı bir adam. Bu dekan anlayış, uysallık, tevazu, özgürlük ve kibar davranışları temsil ediyor.

Kova’nın 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Öfkeli ve hilekar bir zenci.  Kulaklarından kıllar çıkıyor. Üzerinde ağaç yapraklarından yapılma bir taç duruyor. Bir yerden diğerine dönüp duruyor.
 
b. Picatrix   :  Kafası  kesilmiş bir adam. Yanında yaşlı bir kadın var. Bu dekan bereketi, arzuda mükemmeliyeti ve hakaret dolu tavırları temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Kızgın bir zenci. Bu dekan küstahlığı ve saygısızlığı temsil ediyor.

Balık’ın 1. Dekanı

a. İbni Ezra   : Güzel giysiler içinde bir adam. Eli demirden bir alete dönüşmüş. Evine gidiyor.
 
b. Picatrix   : İki vücutlu bir adam. İki eliyle birden selam verecek gibi görünüyor. Bu dekan barış, alçak gönüllülüğü, zaafları, pek çok yolculuğu, ıstırabı, servet arayışını ve bir kişinin hayatı için kederlenmeyi temsil ediyor.
 
c. Agrippa   :  Omuzlarında ağır yük taşıyan bir adam. İyi giyimli. Bu dekan yolculukları, yer değiştirmeyi, servet edinme konusunda dikkatli olmayı ve giysileri simgeliyor.

Balık’ın 2. Dekanı
 
a. İbni Ezra   : Denizdeki bir geminin içinde oturan beyaz, güzel bir kadın. Karaya  çıkmak istiyor.

b. Picatrix   : Başı aşağı eğik durumda arkaya doğru dönmüş bir adam. Ayakları yukarı kalkmış. Elinde, içinde yiyecek şeyler bulunan bir tepsi tutuyor. Bu dekan insana sorumluluk yükleyen yüce değerler konusunda güçlü arzuları ve düşünceyi simgeliyor.

c. Agrippa   :  İyi görünüşlü ve ziynetlerle bezenmiş bir kadın. Bu dekan arzuları, kişinin kendini büyük işlerin içinde görmesini temsil eder.

Balık’ın 3. Dekanı

a. İbni Ezra   : Ayağını karnına yaslayan çıplak bir adam. Elinde mızrak var. Hırsızlardan ve yangından korktuğu için bağırıyor. 
 
b. Picatrix   : Kötücül fikirlerle dolu, aldatmayı ve ihaneti düşünen mahzun bir adam. Önünde, elinde kuş tutan bir kadın ve üzerinde bir eşek görünüyor. Bu dekan tutkuyu, kadınlarla yatma konusunda büyük bir iştahı, huzur ve sessizlik arayışını simgeliyor. 
 
c. Agrippa   :  Çıplak bir adam. Ya da bir delikanlı. Yanında saçı çiçeklerle süslenmiş güzel bir bakire kadın. Bu dekan  dinlenmeyi, aylaklığı, hazzı, cinsel ilişkiyi ve kadınları kucaklamayı temsil ediyor.

Benjamin Dykes, PhD, A.M.A.