Mecmûâtü’l Ahkâm Kitabına Göre 21 Haziran 2023 Yaz Zayiçesi

2023 yılı yaz mevsimi 21 Haziran Çarşamba günü, Ankara’ya göre saat 17:57’de Güneş’in Yengeç burcuna girmesiyle başlıyor. Sadullah el-Ankaravi’nin Mecmûâtü’l Ahkâm kitabına göre hazırladığımız yaz mevsimine giriş haritasının hükümleri şu şekildedir:

Yerleşim Bilgileri

Yükselen burç Yay.

Yükselen yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda, 6. evde, düz seyirde ve doğusal.

Satürn Kova burcunda, 3. evde, retro ve doğusal.

Mars Aslan burcunda, 9. evde, düz seyirde ve batısal.

Güneş Yengeç burcunda ve 8. evde.

Venüs Aslan burcunda, 9. evde, düz seyirde ve batısal.

Merkür İkizler burcunda, 7. evde, düz seyirde ve doğusal.

Ay Aslan burcunda ve 9. evde.

Haritanın yöneticisi: Jüpiter

Padişah göstergesi: Merkür

Yükselen Burç Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre; bir mevsim haritasında yükselen burç Yay olursa; ülkelerde melikler ve eşraf kuvvet kazanır, diğer insanlar için düzenlemeler yaparlar. İnsanlar arasında savaş aletleri kullanımı, askerlerin siyaset yapması, tuzak ve hile çoğalır. Bütün malların, saf suların ve diğer eşyaların sarf edilmesinde cömert olunur. Kan hastalıkları görülür, acı tuzaklar kurulur. Yaz mevsimi sıcak geçer ve Rum beldelerinde düşmanlar ortaya çıkar.

Yükselen yöneticisi 6. evde olursa: Halkta hastalıklar ortaya çıkar ancak bu hastalıklardan selamete çıkarlar. Köle ve cariyelerden, ilaçlardan ve binek/yük hayvanlarından yana fayda görülür.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Harita yöneticisi Jüpiter olur ve iyi bir durumda olmazsa emniyet halinin bozulmasına, meliklerin halinin kötü olmasına, kadınların meşguliyetlerinin az olmasına ve erkek çocuk doğumunun az olmasına sebep olur. Meyvelerin kalitesinin kötü olmasıyla birlikte fiyatlarının düşmesine, yağmurların azalmasına, eşrafın halinin kötü olmasına, insanların günah işlemeye meyledip hayır işlerinden uzaklaşmasına işaret eder. Ayrıca insanlarda göz ağrısı, öksürük, nezle ve akciğer iltihabı benzeri bulaşıcı hastalıkların çoğalmasına, bozgunculuğun, yalan ve zinanın görülmesine, haksızlıkların çoğalmasına ve Doğu ülkelerinde bir sultanın ölümüne işaret eder.

Sadullah Efendi der ki; Jüpiter harita yöneticisi olarak 6. evde olur ve bu ev hayvani burçlardan biri olursa kötü görülmüştür. Jüpiter asaleten iyi durumda olmazsa insanlarda humma hastalığı olur, veremden zayıf düşerler, hayvanların ve kölelerin hali kötüleşir ve ölenler olur.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn 

– 3. evde olması: Bazı ibadethanelerin harap olmasına, (din konusunda) çok fazla iddia edicinin ortaya çıkması nedeniyle sıkıntı yaşanmasına, din ve mezhep konularında uzun yolculuklar yapılmasına ve düşmanlıklar yaşanmasına işarettir.

– Retro olması: Yaşlıların, ziraatla uğraşanların, dağlık bölgelerde yaşayan kişilerin ve eski hanedan mensuplarının durumları kötüleşir, yiyecekler bollaşır, hayvanlar azalır, askerler sefere çıkar, halk vatanlarını terk eder, çiftçiler ve ziraatla uğraşanlar zarar eder, hasta ve yaşlı kişiler vefat eder, Türkler ve dağlık bölgelerde yaşayan kişiler başıboş halde kalır.

– Balık burcunda retro olması: Halkın ileri gelenleri arasından takva[1] ve verâ[2] sahibi, şerefli ve kudretli bir kişi vefat eder. Yaşlılar ve kale içinde yaşayanlar sıkıntılı zamanlar geçirir, çölde yaşayanların durumu kötüleşir, tüm ziraat ürünleri ve alanları yok olup gider.

– Balık burcunda doğusal olması: Yağmurların azalmasına, kıtlıkların görülmesine ve havanın ılık olmasına sebeptir.

* Jüpiter

– 6. evde olması: Dert ve hastalıkların yaşanmasına, bununla birlikte çoğunluğun bunlardan sıhhate kavuşmasına, halkın ani ölümden emin olmasına ancak hayvanlarda ölümlerin çok olmasına ve halkın hayır ve hasenatı bırakmasına işarettir.

– Düz seyirde olması: Vezirlerin, devlet adamlarının, alimlerin, hakimlerin ve halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, genel olarak piyasada fiyatlar düşer, yiyecekler ucuzlar, krallar ve önde gelen yüksek mevkideki kişiler arasında muhabbetin gösterilmesi amacıyla elçiler ve mektuplar gönderilir ve karşılıklı dostane tavırlar gösterilir, hayırlı işler ve ibadetler artıp yayılır.

– Boğa burcunda düz seyirde olması: Jüpiter’in temsil ettiği kişilerin yaşam standartları iyileşip ferah yaşar, Venüs’ün temsil ettiği kişiler mutlu olup takvaya düşkün olurlar.

– Boğa burcunda doğusal olması: Yağmurların artmasına sebep olur.

* Mars

– 9. evde olması: Yollarda kervanlara yol kesenlerden zarar gelmesine, korku, tehlike ve yolculukların çok olmasına, bu yolculuklardan fayda elde etmeye, halkın bir kısmının harama meyletmesine, alimlerde, hakimlerde, adaletli ve insaflı diye tanınan kişilerde ihanet görülmesine işarettir.

– Düz seyirde olması: Askerler güç kazanır, itibarları artar ve makamları sebebiyle fayda görürler, padişahın içinde olduğu durum sebebiyle askerlere olan ihtiyacı çoğalır, öfke çoğalır, silah ve savaş aleti yapan zanaatkarların değerleri ve itibarları artar, komutanlar ve atlı birliklerinin komutanları mutlu mesut yaşar, dünyayı umursamayan ve avare meşrep kişilerin durumu iyi olur.

– Aslan burcunda düz seyirde olması: Padişahların ve askerlerin kuvvetleri ve otoriteleri artar, askerler itibarlı ve şerefli makamlar elde eder ancak halk zulme uğrar.

– Aslan burcunda batısal olması: Padişah sıkıntılı günler geçirir ve çalışma-çabalama azmi azalır. Bazı işlerin gerçekleşmesine dair ümidi azalır. Semum rüzgarları eser. Burcun 2. dekanında olduğunda padişahın yapmaya koyulduğu işler ertelenir, işlerin gerçekleşmesi ve bitmesi sekteye uğrar ve süresi uzar.

* Güneş

– 8. evde olması: Meliklerin ve hakimlerin bulundukları rütbe ve makamlarının, halktan kişiler ve emirleri altında bulunan kimseler sebebiyle aniden düşüş yaşamasına, bazılarının padişahtan fazlasıyla korkmasına işarettir.

* Venüs

– 9. evde olması: Faydalı yolculukların çoğalmasına, yolların güvenli ve rahat olmasına, yolcuların sohbet etmelerine, Arap ülkelerinde hastalık ve ölümün çok olmasına işarettir.

– Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelme gösterirler.

– Aslan burcunda batısal olması: Kralların sıkıntı çekmesine ve hüzünlenmesine sebep olur.

* Merkür

– 7. evde olması: Bazı yerlerden yalancı haberlerin gelmesine, orta tabaka halkta açıkça günah işleme, zina ve eşcinselliğe meyil ve rağbetin olmasına, muhasebeciler arasında düşmanlık, tuzak ve ihanet türünden şeyler olmasına, çiftçilerin, katiplerin ve müsteşarların gam ve kedere uğramasına, ayrıca gök gürültülü ve şimşekli yağmur yağmasına işarettir.

– Düz seyirde olması: Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, doktorlar ve müneccimler güç kazanıp itibarları artar, ekonomi canlanır, güzel haberler gelir, hava iyi yönde değişiklik gösterir, vaktine uygun yağmurlar yağar, insanlar genel olarak kalpleri temiz, güzel ve ince düşünceli olur.

– İkizler burcunda düz seyirde olması: Bürokrasi memurları sevinçli haller yaşar, bozguncuların işleri bozulur. Retro zamanı olanların tersi gerçekleşir. (retro zamanı olanlar: Katipler ve çarşı-pazar esnafı korku ve sıkıntıları biter, hava sıcaklıkları azalır, genel geçer kurallar ve adetler sabitleşir, insanlar durumlarından memnun olur. Hizmetçilerde kendilerine has sıkıntılar yaşanır. Bürokrasi memurlarının itibarları azalır.

– İkizler burcunda doğusal olması: Vezirlerin ve katiplerin vefat etmesine ve veba vakalarının görülmesine işarettir.

* Ay

– 9. evde olması: Taşınma ve nakliyat işlerine, yolculuklar yapmaya, halktan bazısının hac ve savaş gibi ilahi yolculuklar için çalışmasına ve hırs göstermesine, alimlerin ve fakihlerin hallerinin iyi olup dini işlere fazlasıyla meyletmesine işarettir.

Açılar

Güneş-Satürn üçgeni: Yöneticilerin ve sultanların yaşlılara ve çiftçilere yardımcı olmalarına, halkın ileri gelenleri arasında barış ortamı oluşmasına, zulüm ve eziyetlerin azalmasına, aşağı mertebedeki kişilerin yüksek makamlara gelmesine ve hava durumunda vaktine göre değişik sıcaklıklar olmasına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; soysuzların, kırlarda yaşayanların ve çiftçilik yapan köylülerin yüksek makama ve başkanlığa nail olmasına, eski hanedan üyelerinin rağbet görmesine, ekinlerin hoş olmasına, yiyeceklerin, özellikle meyvelerin çoğalmasına ve ucuzlamasına, meliklerin ve halkın ileri gelenlerinin yardım ve lütufta bulunmalarına, havanın değişmesine, vaktine uygun soğukluğun ve sıcaklığın yaşanmasına işarettir.

Mars-Merkür sextile: Hırsız ve gaspçıların harekete geçmesine, savaş aletlerinin yapımının yaygınlaşmasına ve yol koruyucularının/rehberlerin kuvvetlenmesine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; yetkili kişilerin, idare memurlarının ve tüccarların işlerinin değer kazanmasına, kimyagerlerin ortaya çıkmasına, sanat ve savaş aletlerinin çoğalmasına ve rağbet görmesine, güzel ve hoş haberler gelmesine, yolcuların kuvvet bulmasına, faziletli kişilerin günaha meyletmelerine ve hakimlerin değer kazanmasına sebeptir

Jüpiter-Satürn sextile: Halkın ileri gelenleri ve yöneticiler arasında sevgi oluşmasına, vezirlerin ve alimlerin destek görmelerine, hakimlerin adalete yönelmelerine, hayırların çoğalmasına ve hastaların iyileşmesine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; melikler, vezirler ve devletin ileri gelenleri arasında kaynaşma ve muhabbet olmasına, komutanların yetkin olmasına, padişahın adaletinin doğru olmasına, halkın hayır ve hasenat yapmasına, yiyeceklerin bol olmasına, şeyhlerin ve eski hanedan üyelerinin emniyet ve rahat içinde olmalarına işaret eder.

Ay-Jüpiter karesi: Büyük makamlardaki kişilerin aşağı tabakadakilere öfkelenmelerine, insanların, kadınların ve tüccarların kalplerinin karışmasına, eşlerin birbirlerine düşmanlık beslemelerine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; vezirlerin ve alimlerin halkın avam kesiminden rencide olmasına, şer’an davalar açılmasına, düşmanlıklara, tartışma ve mücadeleye, halkın ileri gelenlerinin ve eşrafın gam ve kedere düşmesine sebeptir.

Kavuşumlar

Ay-Venüs kavuşumu: Bu iki gezegen Aslan burcunda kavuşum yaptıklarında nem ve yağmur olur, kadınlar bir araya gelir, insanlar gezinti ve dolaşma maksadıyla çöllere gider, elçiler ve yolcular harekete geçer. Bir başka görüşe göre ise; havanın ılık olmasına, meliklerin çalgıcılara/çalgı çalmaya, kadınların da içkili ortamlara meyletmesine, nikahların reddedilmesine ve hileler yapılmasına işaret eder.

Mars-Venüs kavuşum: Bu kavuşum ateş burçlarından birinde gerçekleştiğinde kadınların eşleriyle aralarının bozulmasına, kızgınlık, dayak ve ölüm olaylarının görülmesine, günahların çoğalmasına, münasip olmayan, ahlaka uymayan ve kirli işler yapılmasına, irinli yara ve çocuk düşürmek gibi vakalar olmasına, kadınların öfkelerinin kuvvetli olmasından dolayı boşanmaların zorlaşmasına, yağmurların azalmasına, hırsızlıkların, zina ve günah işleyenlerin çoğalmasına işaret eder.

Aslan burcunda kavuşum yaptıklarında ise; havanın karanlık olmasına, ordu mensuplarının eğlenceye düşkün olmasına, kadınların ateşli ve hoş olmayan davranışlara yönelmesine, kendilerine hem mahrem hem de mahrem olmayan[3] kişilerle adlarının çıkmasına ve eğlence sektöründekilerin kötü duruma düşmesine işaret eder.

Jüpiter-Kad kavuşum: Alimlerin, seçkin kişilerin, yüksek mertebede bulunan zatların, imamların ve vezirlerin durumlarının iyileşmesine, mescit ve okulların canlanmasına, sadakaların artmasına ve güven ortamının sağlanmasına, insanlar arasında barış ortamı olmasına, dindarlığın artmasına, iyiliğin tavsiye edilmesine, refah ve güvenliğe işaret eder. Kanun ve dinle ilgili işlerle uğraşan kişilerin durumlarının iyileşmesine, Jüpiter’in temsil ettiği kişilerin durumlarının düzelmesine ve güzelleşmesine, yiyeceklerin ucuzlamasına ve genel olarak insanların durumlarından memnuniyet duymalarına sebep olur.

Bir başka görüşe göre; vezirlerin ve hakimlerin sıkıntılı duruma düşmelerine ve sahip oldukları makamlardan olmalarına, yöneticilerin, hakimlerin, komutanların, vezirlerin, görevlilerin ve yüksek mertebedeki kişilerin umursamaz ve isteksiz davranmasına sebep olur.

Bu kavuşum Boğa burcunda olduğunda ise; imar ve ekin işlerinin ve bitkilerin çoğalmasına, bunların fiyatlarının artmasına, ordunun kıymetinin artmasına ve namuslu bir kişinin ortaya çıkmasına işaret eder.

Devlet Başkanıyla İlgili Hükümler

Haritanın 10. evi padişahın yükseleni kabul edildiğinde yükselen burç Başak olur. Padişah göstergesi Merkür’dür. Gezegenlerin yerleşimi ise şu şekildedir:

Satürn padişahın 6. evinde: Aşağı tabakadan kişilerin muhalefetinden ve asiliklerinden kaynaklı olarak düşünceli olmasına sebep olur.

Jüpiter 9. evinde: Kuvvetli ve mübarek gazalar ve seferler düzenlemekle meşgul olması muhtemeldir. Yolculuğu bizzat yapar.

Mars 12. evinde: Bir büyük düşmanın hapsedilmesine, ancak öncesinde o düşmandan dolayı birçok korku ve tehlikeli şeyler yaşanmasına işarettir.

Güneş 11. evinde: Bir ulu melik ile dost olup barış ve anlaşmalar sağlanmasına ve isteklerin meydana gelmesine işaret eder.

Venüs 12. evinde: Bazı düşman ülkelerden şöhretli kimseler tutulup padişah tarafından kabul görmelerine işaret eder.

Merkür padişah göstergesi olarak 10. evinde: Hükümet, siyaset ve memleket idaresi ile ilgilenip, bazı şehirleri fethederek bütün dünyada itibar kazanmasına işaret eder. Ayrıca hükümette son derece isabetli davranıp, üstün bir akıl ve zeka ile hayırlı kanunlar yapmasına işarettir.

Ay 12. evinde: Bazı düşman gemileri ortaya çıkıp kötülüklerinin görülmesine işarettir.

KAD 8. evinde: Asla korku ve tehlike olmayıp bütün üzüntülerden selamette olmasına işaret eder.

GAD 2. evinde: Askeriyenin mallarının boş yere harcanmasına işarettir.

Sadullah Efendi‘ye göre hazırlanan yaz mevsim hükümlerini yazdık. Sonbahara kadar geçerli olacak bu hükümlerle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın detaylı yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Gezegenlerin Kavuşumu’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden ve anlaşmalı kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

Sevdiklerinizle birlikte, güzelliklerinden çokça istifade ettiğiniz, olumsuz etkilerinden selamette kalarak güzel bir yaz geçirmeniz temennisiyle…

[1] Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme. Allah’ın himâyesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur’anî bir terim.

[2] Takvâ, sakınma, korunma, günahtan hassasiyetle kaçma ve korkma, haramlar bir tarafa, şüpheli olan şeylerden, mâlâyânî ve boş şeylerden uzak kalma. Vera’, kısaca “dînî hükümlere riayette titizlik” manasına gelir.

[3] Mahrem: İslam dininde kadınlar için baba, erkek kardeş, oğul gibi, erkekler için ise anne, kız kardeş, kız evlat gibi evlenilmesi haram olan kişilere mahrem denilir. Bunların dışında kalan kişiler mahrem olmayan yani evlenilmesi haram olmayan kişilerdir.