21 Haziran 2021 Yengeç Zayiçesi

 

Sadullah el-Ankaravi’nin hükümlerine göre 21 Haziran 2021 Yengeç Zayiçesi

Türkiye’de 21 Haziran saat 06.32’de Güneş’in Yengeç burcuna girmesiyle yaz mevsimi başlıyor. Ankara’ya göre hazırlanan mevsime giriş haritasında ufukta Yengeç burcu yükseliyor. Sadullah Efendi’nin Mecmuatü’l Ahkam kitabında derlemiş olduğu hükümlere göre bir mevsim giriş haritasında yükselen burç Yengeç olursa o mevsim veba ve sıkıntı fazla olur, 6 kere etkisi büyük çaplı yağmurlar yağar, meyveler yığılır ve zor hastalıklar çoğalır. Özellikle kadınların ve bütün beldelerin durumu olumsuz olur. Göz ve boğaz ağrılarının fazla olmasına işaret eder. Bununla birlikte “bütün işler yoluna girer” de demektedir.

Belirttiği bir başka görüşe göre ise o ülkede nikâhlar, doğumlar, yolculuklar çok olur. Taşınmalar ve değişiklikler ve kıtlık çoğalır, düşmandan korku fazla olur, (düşmana) itaat edenler olur. Ölüm ve diğer sebeplerden dolayı iyi olmayan yüklü bir mevsime, suların fazlalaşmasına, yazın ılık geçmesine, sevilen Batı rüzgârlarının esmesine ve sellere işaret eder.

Mevsime giriş haritasında yükselen yöneticisi 5. eve yerleşirse çocuklar ve elçiler hakkında hayırlı gelişmelere sebep olur. Bunların yanı sıra başkasından gelen aleyhteki haberlerden yana da fayda görülmesine işaret eder.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre “eğer mevsime giriş haritasının yöneticisi Venüs olursa, beraberinde başka bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa meliklerin rahatlamalarına ve iktidar olmaları sebebiyle sevinmelerine, düşmanlara karşı zafer kazanmalarına işaret eder. Ayrıca kadınların evlenmeleriyle birlikte hallerinin iyi olmasına, hamilelerin selamette olmasına, doğumun artmasına, çalgıcıların hallerinin iyi olmasına ve itibarlarının artmasına, dünyada sevinç ve rahatlığın çok olmasına da işaret eder.”

Harita yöneticisi olan Venüs 1. evde olduğunda ise “insanlarda sevinç çoğalır, bedenleri sağlıklı, yolculukları iyi olur, yolculuklar artar.”

Gezegen Yerleşimleri

Haritanın detaylarına baktığımızda gezegen yerleşimleri şöyle:

Satürn  

 • 8.evde: Şeyhlerin gevşek/tembel olmasına, büyük canavarların (vahşi hayvanların) ölmesine, erkeklerde soğukluk benzeri arızaların çoğalmasına, mülklerin ve (mülk edinme) sebeplerinin zarar görmesine işarettir.
 • Satürn Kova burcunda retro: Padişahların ve komutanların kuvvet ve yetkileri artar, toplumda ileri gelen kişiler ve halk sıkıntı çeker, âlimlerin, hâkimlerin, eşraftan olan kimselerin ve yöneticilerin refah seviyesi yükselir ancak bu kesimi korkutan olaylar olur, devlet büyüklerinden ve eşraftan birisi vefat eder.
 • Satürn Kova burcunda doğusal: Krallarda ve halkta hüzünlerin ve kederlerin artmasına sebep olur.

Jüpiter

 • 9.evde: Yolların güvenli olmasına, yolcuların sıhhat ve selamette olmalarına, yolculukların iyi geçerek bu seyahatlerden sevinç duyulmasına, tüccarların birbiriyle çok uyumlu olup birbirlerine muhabbetlerinin olmasına işarettir.
 • Jüpiter Balık burcunda retro: Tüm işlerin bozulmasına sebep olur. İnsanlar yaptıkları işlerden zarar görür, bedenlerinin bazı bölgelerinde hastalıklar ortaya çıkar, işlerin çoğunda sıkıntı ve yanlışlık olur, halkın ileri gelenlerinden bazıları vefat eder. Bununla birlikte iyi işler yapan, erdem sahibi kişiler ve yöneticiler mutlu olup rahata erer, merkezde ve merkez dışında/taşrada görev yapan kişiler işlerinde fayda elde etmedikleri halde taşra halkında ve onların durumlarında canlılık görülür.
 • Jüpiter Balık burcunda doğusal: Fiyatların ve vergilerin artmasına, geçimin zorlaşmasına ve yağmurların azalmasına sebep olur.

Mars

 • 2.evde: Halkın çoğunun malı ve mülkü helak olup hırsızlar ve haydutlar yüzünden kayıplar yaşamalarına, yakın yerlere yolculuk yapılmasına ve taşınmaya, bu hareketlilikten sıkıntıya uğramaya işaret eder.
 • Mars Aslan burcunda düz seyirde: Padişahların ve askerlerin kuvvetleri ve otoriteleri artar, askerler itibarlı ve şerefli makamlar elde eder ancak halk zulme uğrar.
 • Mars Aslan burcunda batısal: Padişah sıkıntılı günler geçirir ve çalışma-çabalama azmi azalır. Bazı işlerin gerçekleşmesine dair ümidi azalır. Semum rüzgârları eser. Bu haritada burcun ilk dekanında yer aldığı için sultanların kederlerinin artacağına işaret eder.

Güneş

 • 12.evde: Meliklerin ve halkın genelinin hayret edilecek şeyler yaşamasına, geçimlerinin zorlaşmasına ve faydaların azalmasına işarettir.
 • Özel not: Güneş bu haritada olduğu gibi yeni yıla veya mevsime giriş haritasında düşük evlerde bulunursa meliklerin halktan ayrılmasına işaret eder.

Venüs

 • 1.evde: Halkın ileri gelenleriyle halk arasında gerçekleştirilen olumlu istişarelere rağbet edilmesine, düğün ziyafeti, eğlence ve çalgı çalmanın çoğalmasına, nimetlerde bir miktar azalma olmasına, bununla birlikte isteklerin yerine gelmesine, bazı kişilerin taşınma ve yolculuk yapma konularına meyletmesine işarettir.
 • Venüs Yengeç burcunda batısal: Padişahın haremi bazı sebeplerden dolayı sıkıntılı zamanlar geçirmeye başlar, bu sebeple de padişahın ruh hali bozulur ve üzülür.

Merkür

 • 12.evde: İşçilerin, idare amirlerinin, kâtiplerin ve marifet ehlinin övünme haline bürünmelerine, cariyeler arasında çekişme ve iddialaşma olmasına, hırsızların ve gayr-ı meşru çocukların öldürülmesine, fena iş yapanların işkence görmesine, hapse girmesine ve aşağılanmasına işarettir.
 • Merkür İkizler burcunda retro: Kâtipler ve çarşı-pazar esnafı birtakım sıkıntılar çeker ve korkacağı şeyler yaşar. Bu insanlar çok dert çekip üzülür. Hava sıcaklıkları artar, genel geçer kurallar ve adetler değişir, insanlar durumlarıyla ilgili memnuniyetsiz ve tahammülsüz olur. Hizmet sektöründe çalışan bazı kişilerde kendilerine has bir ferahlama ve sevinme hali görülür, korku, ölüm, kavga ve savaş gibi haller yaşanır. Bununla birlikte bürokrasi memurlarının itibarları artar.
 • Merkür İkizler burcunda doğusal: Vezirlerin ve kâtiplerin vefat etmesine ve veba vakalarının görülmesine işarettir.

Ay

 • 5.evde: Bu haritada olduğu gibi gündüz haritası olduğunda kadınların kız çocuğu doğurmasına, halkın birbirinin işine yardımcı olmasına ve hediye gelmesine işarettir.
 • Ay Akrep burcunda düşüşte: Sıradan insanların genel olarak zillet içinde olmalarına, kendilerine yapılan zulüm ve işkenceler sebebiyle inleyip ağlamalarına, önemli şeylerin ve işlerin bozulmasına, elçilerin zor durumlara düşmelerine, yolcuların yolda kalmalarına ve hizmet sektöründe çalışan kişiler arasında düşmanlık olmasına sebep olur.
 • Sadullah Efendi’ye göre Ay, Terazi’nin 22. derecesinden Akrep burcunda Mars’ın sınırının sonu olan ilk 7 derecesine kadar düşüştedir, Akrep burcunun geri kalan derecelerinde ise zarardadır. Bu hükme göre, Ay bu haritada 9. derecede olduğu için zararda kabul edersek şu hükümler etkili olur: “Sıradan insanların sıkıntılı durumlara düşüp dertlenmelerine, hamile kadınların sıkıntı çekmelerine, casusların ve elçilerin durumlarının kötüleşmesine ve yolcuların ulaşmak istedikleri yerlere ulaşamayıp yolda kalmalarına sebep olur.”

Gezegen Açıları

Olumlu Açılar:

Güneş-Jüpiter üçgeni: Padişahlar arasında barış ortamının oluşmasına, vezirlerin, hâkimlerin ve şerefli makamlarda bulunan kişilerin makamlarının değerinin artmasına, hâkimlerin hallerinin iyi olmasına, yöneticilerin adaletli ve insaflı olmalarına, haksızlığın azalmasına ve vaktine uygun havanın sıcaklıkları yaşanmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise; meliklerin, sultanların ve halkın ileri gelenlerinin kuvvet bulmasına, vezirlerin ve padişaha yakın olan diğer kişilerin, imamların, hâkimlerin, eşraf ve âlimlerin makamlarının yükselmesine, padişahın merhamet ve yardımına mazhar olmalarına, hayır-hasenatın çoğalmasına ve havanın ısınmasına sebeptir.

Merkür-Satürn üçgeni: Devlet büyükleri, yaşlılar ve çiftçiler arasında yakınlaşma/samimiyet olmasına, kuru rüzgârların esmesine, mektuplar gönderilmesine, valilerin rahatlamasına, kalem memurlarının adil davranmalarına işaret eder. Bununla birlikte çukurlar açılmasına, kâtiplerin işlerinin canlanmasına ve her türden haberlerin yayılmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre ise işlerin istikrarlı olmasına, anlaşmalar yapılmasına, sözleşmeler yazılmasına, pazarcıların rağbet görmesine, imkânsız ve uydurulmuş sözlerin ortaya çıkmasına, emlak ve köle türünden alım-satım işlerinin yapılmasına, hâkimlerin rağbet görmesine, havanın değişmesine, soğuğa ve rüzgârlı yağmurların olmasına sebeptir.

Olumsuz Açılar:

Ay-Mars karesi: İnsanlar arasında düşmanlık oluşmasına, mizaçlarda öfke ve sıcaklığın etkili olmasına, kumarbazlık ve hırsızlık olaylarının görülmesine, ihanetlerin ve yalanların artmasına sebeptir.

Diğer bir görüşe göre ise avamın çirkin işler yapmasına, askerlerin zulüm ve haksızlık yapmalarına, avamın üstün gelmesine ve birbirlerine düşmanlık yapmalarına, masumların hastalanmasına, yolların tehlikeli olmasına, yolcuların zahmet çekmesine, savaş ve ölüme sebeptir.

Ay-Satürn karesi: İnsanlar arasında kavga ve savaş çıkmasına, elçilerin sıkıntı çekmelerine ve çölde yaşayan insanların zor durumda kalmalarına sebeptir.

Diğer bir görüşe göre ise avamın arasında düşmanlık olup şiddet ve zahmete dûçar olmalarına, yolcuların sıkıntılı çekmesine, baba-oğul ve eşler arasında zıtlaşma ve çekişme yaşanmasına, havanın değişmesine, piyasa fiyatlarının farklılık göstermesine ve hastalıklara işaret eder.

Mars-Satürn karşıtlığı: Büyük bir savaşa, bir yöneticinin yakınlarından birinin ölmesine, askerlerin ve ordunun harekete geçmesine, sultanların birbirlerine karşı olmalarına, birbirleri hakkında kötülük ve hile düşünmelerine, devletin ve yöneticinin başka bir yere taşınmasına, insanların şaşkınlık içinde kalmalarına, zulüm ve haksızlığın en üst seviyede görülmesine, başıboş insanların ortaya çıkmasına, yöneticilerin ve komutanların zorluk çekmelerine işarettir.

Diğer bir görüşe göre ise fitne, cinayet ve düşmanlık benzeri şeylerin olmasına, hırsızların halkın eşraf kesimine musallat olmasına sebep olur. Ayrıca kırlarda yaşayanların, köylülerin ve silah sahibi olan kişilerin hallerinin bozulmasına, helak edici hastalıklar çıkmasına, yolların tehlikeli olmasına, eski hanedan üyelerinin kederlenmelerine, zulüm ve haksızlıklar yapılmasına işarettir. Bununla birlikte hizmet sektöründekilerin hoş halde olmasını da ifade eder.

Sadullah Efendi ‘Açılar’ bahsinde bu kısma özel bir not düşerek; “Eğer senenin veya mevsimlerin değişme vaktinde çıkarılan haritada Mars ve Satürn’ün kare veya karşıt açısı olursa o yıl veya mevsimde savaş ve ölümlerin görüleceğine işarettir ancak kare açının etkisi karşıt açıdan daha az olur.” demiştir.

Bu mevsimin hükümleri Sadullah Efendiye göre böyle. Yaz aylarına dair kadim astrolojik bilgilerin yanı sıra güncel bilgilerden haberdar olmak için Öner Döşer hocamızın Astroloji Televizyonu Youtube kanalındaki ‘Yaz Haritası Neler Söylüyor?’ başlıklı videosunu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=WsOvJYNhYB4&t=2s

Hayırlı etkilerin katlanarak çoğaldığı, hayırsız olanların hayra döndüğü bir mevsim geçirmemiz temennisiyle ‘vaktiniz hayra karşı!’[1]

[1] Osmanlıda dervişlerin ve zarif şahsiyetlerin kullandığı bir vedalaşma şeklidir.