20 Mart 2022 İlkbahar Mevsim Zayiçesi

 

Mecmuatü’l Ahkam’a göre 20 Mart 2022 Zayiçesi

Astroloji, Osmanlı’da 15. yüzyılın sonlarından itibaren sarayda ortaya çıkmış ve istihdam edilen müneccimler vesilesiyle 500 yıl boyunca kullanılmıştır. Osmanlı döneminde müneccim olabilmek için şu dört şartı yerine getirmek gerekiyordu:

1- Takvim hesabını yapmak ve usturlab aletinin nasıl kullanıldığını bilmek.

2- Nücûm ilmine (yıldızlar ilmi) giriş, yıldızların ve burçların tabiatlarını ve mizaçlarını bilmek.

3- Yıldızların hareketlerini hesap etmeyi, zîc yapmayı (yıldızların konumlarını gösteren cetveller, yıldızların en uygun konumları) ve takvim yapmayı bilmek.

4- İlm-i hey’eti (astronomi), yıldızların hareketlerine dair teknik ve matematik delillerini doğru olarak bilmektir. Dördüncü mertebeye gelen bir kimse artık müneccim olmuştur.

Mekteb-i Fenn-i Nücum (Gök Bilimleri Okulu) gibi müesseselerde yetişen müneccimler arasında ustalık mertebesine erişenler, sarayda kurulan “Müneccimbaşılık” kurumunda vazifelendirilmişlerdir. Bu kurumun başında bulunan müneccimbaşıların en önemli vazifesi her sene Rumi senenin başlangıcı olan 21 Mart’ta takvim çıkarmaktı. Müneccimbaşılar padişah ve saray halkının yanı sıra ileri gelen devlet adamları için takvim, imsakiye ve zâyiçe (horoskop) gibi işler yapmaya 17. yüzyıldan itibaren başlamışlardır.

Müneccimbaşının her sene hazırladığı bu takvim iki bölümden oluşmaktaydı. Birincisi “Rakam Takvimi” denilen senenin ay ve günlerini gösteren takvimdir. Diğeri ise yeni girilen senede tahmini olarak meydana gelebilecek işler hakkında müneccimbaşının yaptığı yine tahmini yorumlar ile yapılması uygun olan veya olmayan işlerin yazıldığı “Ahkâm Takvimi”dir.

Diğer taraftan kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, Güneş ve Ay tutulmaları gibi önemli astronomi hâdiseleri ile fevkalade olayları da müneccimbaşı takip eder ve yorumları ile birlikte saraya bildirirdi.

Osmanlı’da, o güne kadar kendini kabul ettirmiş ve kaynak olma özelliğini kazanmış eserler bir araya getirilir ve toplanarak bir kitap oluşturulur, buna da “Ahkâm” denirdi. (Ahkâm: kurallar ve yargılar) 19. yüzyılda yaşamış olan Ankaralı Sadullah Efendi de o döneme kadar tespit edilen astrolojik bütün hükümleri topladığı bir eser yazmış ve buna Mecmuatü’l Ahkâm adını vermiştir.

Bu yıl Güneş’in Koç burcuna giriş anı 20 Mart 2022, Ankara’ya göre saat 18.34’te gerçekleşmektedir. TAMAK projemiz kapsamında Türkçemize kazandırılan Mecmuatü’l Ahkâm’a göre astrolojik yeni yılın hükümleri şöyledir:

Yerleşim Bilgileri:

Yükselen burç: Başak

Yükselen yöneticisi Merkür Balık burcunda, 6. evde, düz seyirde ve doğusal

Harita yöneticisi Merkür

Satürn Kova burcunda, 5. evde, düz seyirde ve doğusal

Jüpiter: Balık burcunda, 6. evde, düz seyirde ve doğusal

Mars: Kova burcunda, 5. evde, düz seyirde ve doğusal

Güneş: Koç burcunda ve 7. evde

Venüs: Kova burcunda, 6. evde, düz seyirde ve doğusal

Ay: Terazi burcunda ve 2. evde

Devlet başkanı göstergesi olarak kabul edilen Güneş, başkan haritasına göre 10. evde.

Yükselen Burç Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre yükselen burç Başak olduğunda; bitkiler azalır, bulaşıcı hastalıklar hızlı yayılıp çoğalır ve veba ortaya çıkar. Büyük bir padişah 12 gün boyunca korku ve bağırma hastalığı çeker, padişahlara çok üzüntüler isabet eder.

Bir başka görüşe göre; ülkenin meliklerinin suretleri kendinden gelen bir keremle güzelleşir. Ayrıca ilahiyat, belagat ve mantık gibi yüksek ilimler ortaya çıkar. Güzel ahlaka, nefislerin iyi, güzel ve helal olmasına işaret eder. Tuzak kurulmasına, yüksek zekâya, inceliğe, yangına, güzel kokuya, cümbüşlere, saf sular çıkmasına, tembelliğe ve ağaç dikmekle meşgul olmaya sebep olur. Eşyada ortaklık yapılmasına, açlığa, hastalıkların ve savaşların çoğalmasına, türlü türlü heveslere ve onların değişmesine işaret eder. Hava durumuna bakıldığında; bahar yağmurlarının çoğalmasına, sevilen kuzey rüzgârlarının esmesine ve şiddetlenmesine, yazın havanın güzel olmasına, sonbaharda kış başlangıcının ılık geçmesine, kışın sonunda ise soğuğun şiddetlenmesine işaret eder.

Yükselen yöneticisi 6. evde olduğunda; halkta hastalıklar ortaya çıkar. Köle ve cariyelerden, ilaçlardan ve binek/yük hayvanlarından yana fayda görülür. Ayrıca insanlar hastalıktan selamet bulur.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Eğer senenin yöneticisi Merkür olursa, beraberinde (kötücül) bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa vezirlerin, âlimlerin, kâtiplerin ve edebiyatçıların hallerinin iyi olacağına, meliklerden yana talihli olmalarına, çeşitli sanatların, acayip süslemelerin ve nefis ilimlerin ortaya çıkmasına ve bunlarla uğraşanların şeref kazanmasına, yolcuların selametle gitmelerine, Merkür’ün temsil ettiği bütün yerlerin (Yunanistan, Mısır, Paris, Mekke, Medine, Irak, Dilam, Gilan ve Taberistan[1]) bu sene hastalık ve arazlardan selamette olmalarına işaret eder.

Merkür bu haritada fazla bir asalete sahip değildir. Sadullah Efendi’ye göre “Eğer Merkür’ün durumu zayıf olursa fitnelere, savaşlara, savaşta esir olmaya, kölelerin efendilerini öldürülmeleri sebebiyle avam kesimin liderlere galip gelmesine, insanların şeriata asi olmalarına ve düşmanlık yapmalarına neden olur. Ayrıca cinayete, yol kesiciliğe, davarların durumlarında olumsuzluklar görülmesine, çıldırma, aklın gitmesi, halüsinasyon gibi çeşitli hastalıkların yaşanmasına, vezirlerin ve katiplerin hallerinin bozulmasına, keder, korku ve yalanın çoğalmasına işaret eder.”

Merkür 6. evde (bu haritada olduğu gibi) kötü durumda olursa bedensel hastalıkların ortaya çıkmasına, özellikle çocukların hastalanmasına işarettir.

Bir diğer görüşe göre de küçük erkek çocuklarında hastalık çok olur. Merkür’ün iyi veya kötü konumda olması ölçüsünde çocuklarda hastalıklar ve illetler olur. Ayrıca çocukların az olmasına da işaret eder.

Gezegen Yerleşimleri

Satürn

5. evde: Çok sayıda çocuğun hastalanıp ölmelerine, hamile kadınların çok sıkıntı çekmelerine, elçilerin ve casusların yakalanmalarına işarettir.

Doğusal: Hem krallarda ve hem de halkta hüzünlerin ve kederlerin artmasına işaret eder.

Jüpiter

6. evde: Dert ve hastalıklar olmasına, bununla birlikte çoğunluğun bunlardan sıhhate kavuşmasına, halkın ani ölümden emin olmasına ancak hayvanlarda ölümlerin çok olmasına, halkın hayır ve hasenatı bırakmasına işarettir.

Düz seyirde: Padişahlar mutlu olur, devletin büyüklerinin, yöneticilerin ve vezirlerin izzet ve şerefleri artar, şeriat hükümleri rağbet görüp uygulanır, insanlar birbirlerine güzel işleri tavsiye edip kötü işlerden uzaklaştırır.

Doğusal: Fiyatların ve vergilerin artmasına, geçimin zorlaşmasına ve yağmurların azalmasına işaret eder.

Mars

5. evde: Hamile kadınların sıkıntı çekmesine ve zarar görmesine, rahimlerde hastalık meydana gelmesi nedeniyle bazı organları fazla olan çocukların doğmasına, çocukların hastalanmasına, halkın çoğunun kadınlara talip olmasına ve yalan haberler çıkmasına işarettir.

Doğusal: Yemen ve Hicaz taraflarında savaşların ve kargaşa çıkmasına, gemilerin batmasına işaret eder.

Güneş

7. evde: Meliklerin ve devlet büyüklerinin halka zulmetmesine ve onları yormasına, bazılarının gazap hışmına maruz kalmasına, halkın ileri gelenleri ile avam arasında düşmanlık ve zıtlaşma olmasına işaret eder. Sultanların ve hakimlerin kudret ve itibarının artmasına, yüksek mertebelerdeki zatların makam-mevki iradesinin yayılmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre kralların ve mertebe sahibi kişilerin durumlarının iyileşmesine ve bu kişilerin çok mutlu olmalarına sebep olur.

Venüs

5. evde: İçki içenlerin, muhabbet ve şevk düşkünü kişilerin sevinçli ve ferah olmalarına, doğumların çoğalmasına, hamilelerin kolaylıkla doğum yapmasına, (yüzünde tüy bitmemiş) gençlerin yaşam koşullarının güzel olmasına, halkın ve halkın ileri gelenlerinin eğlence ve çalgıya karşı hırs yapmalarına ve bunlarla meşgul olmalarına, hoş haberlerin gelmesine işarettir.

Doğusal: Nemden kaynaklanan hastalıkların görülmesine, suların çoğalmasına ve gemilerin batmasına sebeptir.

Merkür

6.evde: Halkta hastalığa ve mizaç bozulmasına, (yüzünde tüy bitmemiş) gençlerde ve çocuklarda övünme hali ve ağrı olmasına, şarap içilmesine, anne-babaların hayret ve gücenmeye sebep olacak şeyler yaşamasına işarettir.

Düz seyirde: Hava durumunda değişiklik görülür ve hava kuraklaşır. Devleti yöneten kişilerin yaşam standartları artar.

Zararda: Kâtiplerin, faziletli kişilerin, müftülerin ve valilerin tereddüt içinde kalıp yapacakları işleri şaşırmalarına, aydınların saçma şeyler söylemelerine, tüccarların ve esnafın sıkıntılı duruma düşmelerine sebep olur.

Doğusal: Gemilerin batmasına ve devlet büyüklerinden bir kişinin vefatına işaret eder.

Ay

2.evde: Tüccarların ve çalışanların durumu iyi olmayıp mallarının helak olmasına ve isteklerinin gerçekleşmemesine işarettir.

Mevsim giriş haritalarıyla ilgili olarak Sadullah Efendi ayrıca şu bilgiyi vermiştir: “Satürn, Jüpiter ve Mars, aynı ay içinde düz seyirde olursa (devletin veya yöneticisinin) yükselmesine işarettir.”

Açılar

*Ay-Satürn üçgeni: Evliyadan âlim olan kişilerin ve çiftçilerin konumlarının itibarlı hale gelmesine ve insanlar arasında barış ortamı oluşmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre; eşler arasında, baba ve oğul arasında uyum, iyi geçinme ve gönül hoşluğu olmasına, havanın değişmesine, kırlarda yaşayanların, yaşlıların ve çiftçilik yapan köylülerin, şeyhlerin ve seyyidlerin mutluluklarına sebeptir.

*Merkür-Jüpiter kavuşumu: Bu kavuşum su elementi burçlarda olduğunda deniz yolculuğu yapanların, tüccarların ve pazarcıların durumunun güzel olmasına, bitki ve sudan meydana gelen mücevherlerin, gıda ve ilaç türünden şeylerin alım-satımının yapılmasına, doktorların işlerinin rağbet görmesine ve tedavilerde doğru yöntemi kullanmalarına işaret eder.

Merkür-Jüpiter kavuşumu Balık burcunda olduğunda ise; vezirlerin, zengin kişilerin, valilerin, çarşı esnafının, erdemli ve bilge kişilerin merhametli olmasına, (fazilet sahibi) bu kişilerin darlıktan kurtulmasına, nem getiren rüzgârların esmesine, yağmur yağmasına, insanların tövbe ve sabretme haline yönelmesine işaret eder

*Venüs-Mars kavuşumu: Bu kavuşum hava elementi burçlarda olduğunda tarikat ve maneviyat ehlinin durumlarının kötüleşmesine, kadınların ve hizmetçilerin günahlara meyletmesine, özelikle kadınların eşleriyle düşmanlık yaşamasına, ağaçlara ve diğer bitkilere afet vurmasına, cariyelerin hastalanmasına ve düşük yapmasına, kadınların ve kâtiplerin yaşamlarının bozulmasına, boşanmaların zorlu geçmesine, ahlaksız işlerin aşikâr yapılmasına ve hava durumunun değişkenlik göstermesine işaret eder. Yağmurlu ve soğuk havalar artar, kadın hastalıkları görülür, aldatmalar olur ve serseri insanlar çoğalır.

Devlet Başkanına Ait Hükümler

Mevsim giriş haritalarında 10. ev devlet başkanının yükselen burcu kabul edilir ve gezegenlerin ev konumları buna göre belirlenir. 20 Mart 2022 haritasının devlet başkanına göre yorumları şöyledir:

Satürn 8. evinde: Eğer Güneş ve Ay tutulması gibi işaretler de varsa talihsizlik ve korkuya sebep olur.

Jüpiter 9. evinde: Kuvvetli ve mübarek gazalar ve seferler[2] düzenlemekle meşgul olması muhtemeldir. Yolculuğu bizzat yapar.

Mars 8. evinde: Bedenine ateşten veya demirden bir zarar dokunmasına, korku ve tehlikeden dolayı acı çekmesine işaret eder.

Güneş 10. evinde: Saltanat ve hükümette şöhretleri çok olup adaletinin herkes tarafından bilinmesine,

Venüs 8. evinde: Birbirine zıt olan bazı yiyeceklerden sakınması gerektiğine,

Merkür 9. evinde: Çok yolculuk yapması muhtemeldir. Gaza ve cihada bizzat katılmaya gayret göstermesine işaret eder.

Ay 5. evinde: Büyük bir kimsenin padişah huzuruna gelip yüz sürmesine ve elçiler gelmesine işaret eder.

Güneş’in bir sonraki yıl Koç burcuna girişine kadar geçerli olan bu hükümler, Öner Döşer hocamızın günümüzün astroloji hükümlerine göre yaptığı değerli yorumlarıyla zenginleştirilmiş olan “Mevsim Giriş Haritaları” kitabında da yer almaktadır. Kitabı www.astroart.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeniz temennisiyle…

 

[1] Öner Döşer, Astrolojide Temel Kavramlar

[2] Gaza dini amaçla gerçekleştirilen savaş demek iken sefer diğer amaçlarla yapılan savaşlara denilmektedir.