Sadullah el-Ankaravi’nin Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre 22 Aralık 2023 Kış Zayiçesi

Sadullah el-Ankaravi’nin Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre
22 Aralık 2023 Kış Zayiçesi


Bugün 22 Aralık 2023, Ankara’ya göre saat 06:27’de, Güneş’in Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla birlikte kış mevsimine girmiş bulunuyoruz. Yılın son mevsimi için Ankaralı Sadullah Efendi’nin eseri olan Mecmuatü’l Ahkam kitabından hazırladığımız hükümleri istifadenize sunuyoruz.
Harita Yerleşim Bilgileri
Yükselen burç: Yay
Yükselen yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda, 5. evde, geri seyirde ve batısal.
Satürn: Balık burcunda, 3. evde, düz seyirde ve batısal.
Mars: Yay burcunda, yükselen burçta, düz seyirde ve doğusal.
Güneş: Oğlak burcunda ve 2. evde.
Venüs: Akrep burcunda zararda, 12. evde, düz seyirde ve doğusal.
Merkür: Oğlak burcunda, 2. evde, geri seyirde ve batısal
Ay: Boğa burcunda ve 5. evde.
Harita yöneticisi: Mars
Hükümdar göstergesi: Merkür

Yükselen Burç Hükümleri
Sadullah Efendi’ye göre bir mevsim giriş haritasında yükselen burç Yay olursa; ülkelerde melikler ve eşraf kuvvet kazanır, diğerleri için düzenlemeler yaparlar. İnsanlar arasında savaş aletleri kullanımı, askerlerin siyaset yapması, tuzak ve hileler çoğalır. Bütün malların, saf suların ve diğer eşyaların sarf edilmesinde cömert olunur. Kan hastalıkları görülür, acı tuzaklar kurulur. İlkbaharda yağmurlar ve bulutlar çoğalır, kış soğuk geçer ve Rum beldelerinde düşmanlar ortaya çıkar.
Yükselen yöneticisi 5. evde olduğunda ise; çocuklardan, elçilerden ve başkasından gelen aleyhteki haberlerden yana fayda görülür.

Harita Yöneticisinin Hükümleri
Bu mevsim giriş haritasının yöneticisi Mars’tır. Sadullah Efendi’ye göre mevsim giriş haritasında harita yöneticisi Mars olursa; savaşların ve yeryüzünde yayılan fitnelerin çoğalmasına, meliklere asi olanların çıkmasına ve isyanın çıktığı yerde çok büyük bir ölümün olmasına, Maşrık’ta küçük beldelerde çok kanların dökülmesine, Rum ve Efrenc’te çok büyük bir helakin olmasına, ani ölüm ve hastalıklara, özellikle yaşlılarda keskin humma hastalığına delil olur. Ayrıca yol kesicilik ve yangınların vuku bulmasına, ürünlerin ve mahsullerin bozulmasına, yıldırım, şimşek ve ateş sebebiyle gemilerin batmasına ve yanmasına, depremin çok olmasına, komutanlar ve çocuklar arasında ölüme, havanın kuru olmasına, kıtlık ve hüzünlerin çok olmasına işaret eder.
Mars harita yöneticisi olarak 1. evde olduğunda ise terfilerin hikaye edilmesine, işlerde sebatlarının azalmasına, bazısının diğerlerinden daha aşağı düşmesine, birbirlerinin ayıplarını ifşa etmelerine, düşmanların çoğalmasına, aralarında su gibi kanların dökülmesine işaret eder.
Bir diğer görüşe göre de bu mevsim özellikle de mevsim başında çok fazla kan dökülmesine işarettir. Bu burcun temsil ettiği ülkeler bu mevsimde savaştan faydalanır ve onlara bela olan bir kişi ortaya çıkar. Bitişiklerindeki beldelerin etrafında savaşırlar. Bu ülkelerde fitne meydana gelir, yaralanmalar olur, çokça kan dökülür ve bundan çok daha büyük bir şer yaşanır.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn
– 3. evde olması: Bazı ibadethanelerin harap olmasına, çok fazla iddia edicinin ortaya çıkması nedeniyle sıkıntı yaşanmasına, din ve mezhep konularında uzun yolculuklar yapılmasına ve düşmanlıklar olmasına işarettir.
– Düz seyirde olması: Profesörlerin, eğitim sektöründekilerin, çiftçi ağaların, fakirlerin ve ambar sahibi çiftçilerin durumları olduğu gibi devam eder, doğru ve iyi yolda olur, fiyatlar pahalılaşır, çiftçilerin kazançları artar, yaşlıların ve kölelerin durumları iyi olduğu için mutluluk içinde olurlar.
– Balık burcunda düz seyirde olması: Nimetler ve yiyecekler bollaşır ve ucuzlar, önde gelen kişilerin durumları gözle görülür şekilde düzelir, yüksek mevkideki kişiler hayatından memnun olur.
– Balık burcunda batısal olması: (Bu haritada olduğu gibi) Burcun ilk dekanında batısal olması nezle, zatürre gibi hastalıkların görülmesine, düşmanların saldırıları sebebiyle sıkıntılar yaşanmasına ve baş dönmesi rahatsızlıklarına sebep olur.

* Jüpiter
– 5. evde olması: Doğumların ve çocuk sahibi olmanın çoğalmasına, doğanlar arasında erkek çocuğun çok olmasına, halkın iyi maaşa meyledip içkili hayat tarzına rağbet etmesine, kayıp olan kişinin selametle gelmesine, halkın iyi haberler, yeni çıkan şeyler ve hediyelerle sevinmelerine işarettir.
– Retro olması: Vezirler, mal-mülk sahipleri, alimler ve eşraftan olan kimseler hayır işlerinde yanılır ve tereddüt yaşar, insanların geneli hayır işlerinden geri durur, yiyeceklerin ve nimetlerin fiyatı artar, yüce makam sahibi kişilerin ve kanun işleriyle uğraşanların işleri kesilir, genel olarak yasama ve kanunlarda değişiklik olur, padişahlar arasında elçi gönderimleri ve mektuplaşmalar artar.
– Boğa burcunda retro olması: İsyankârlar ve padişahlık iddiasında bulunanlar ortaya çıkar, krallar öfkelenir, bu sebeple halk arasında korku ve endişe yayılır. Jüpiter’in temsil ettiği kişilerle Venüs’ün temsil ettiği kişiler arasında bir yakınlık ve dostlaşma gerçekleşir ve bu kişiler aynı zamanda birbirlerine karşı aldırış etmez bir tavır içinde olur.
– Boğa burcunda batısal olması: Kralların ve önde gelen zatların eşlerinin vefat haberleri gelir, havadaki nem oranı haddinden fazla olur. (Bu haritada olduğu gibi) Burcun ilk dekanında batısal olduğunda nem kaynaklı hastalıklar görülür.

* Mars
– Yükselende olması: Halkın şer ve belaya maruz kalıp evlerinden dışarı çıkmalarına, haksız yere kan dökülmesine, padişah tarafından halkına zulüm ve haksızlık yapılmasına, düşmanlıkların çoğalıp bunlardan bazılarının açığa çıkmasına ve askerlerin harekete geçmesine, bazı yerlerin harap olmasına, yanmasına ve suya batmasına işarettir.
– Düz seyirde olması: Askerler güç kazanır, itibarları artar ve makamları sebebiyle fayda görürler, padişahın içinde olduğu durum sebebiyle askerlere olan ihtiyacı çoğalır, öfke çoğalır, silah ve savaş aleti yapan zanaatkarların değerleri ve itibarları artar, komutanlar ve atlı birliklerinin komutanları mutlu mesut yaşar, dünyayı umursamayan ve avare meşrep kişilerin durumu iyi olur.
– Yay burcunda düz seyirde olması: Kötü işler yapan kişiler tövbe ederler ve bozgunculuk yapan kişilerin işleri bozulur. Retro zamanı olanların tersi olur. (Mars Yay burcunda retroyken: Askeriyede kargaşa çıkar ve sıkıntılı duruma düşerler, vezir ve katiplerin başına gelen felaket ve afetler çoğalır, hayırlı işlerde kötülükler ve bozgunculuk meydana gelir, her millet kendi din adamını yetiştirmeye yönelir. Öksürük hastalıkları, göğüs ağrıları ve yakınmaları artar.)
– Yay burcunda doğusal olması: Havanın sıcaklık ve hararetinin artmasına sebep olur.

*Güneş
– 2. evde olması: Maaşın ve malların helak olmasına, mallardan ve hazinelerden fazla vergi alınmasına, malların ekilmesine ve çoğalmasına işarettir.
* Venüs
– 12. evde olması: Makam sahiplerinin azledilmesine, onların talihsizlik yaşamasına ve padişahtan korkmalarına, ortaklarda ayrılık, eşler arasında boşanma olmasına işarettir. Bu haritada olduğu gibi kötü bir konumda olduğunda ise aralarında anlaşma olup çok sayıda kölenin azad edilmesine işarettir.
– Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelmeye içinde olur.
– Akrep burcunda düz seyirde olması: İnsanlar önemli işlerde ve makamlarda sebat ve sabır gösteremez, özellikle de liderler ve üst düzeyde olan kişiler karasızlıklar yaşar.
– Akrep burcunda doğusal olması: Kralların talihsizlik yaşamalarına ve sıkıntı çekmelerine, kan dökülmesine ve şerefli mertebe sahibi kişilerin kendi aralarında karışıklık yaşamalarına işaret eder.
– Zararda olması: Kadın gibi davranan erkeklerin ve kadınların gönül işlerinde sıkıntıya düşüp şikayet etmelerine, Müslümanların güç kaybetmesine ve genel olarak tüm işlerde tıkanıklık görülmesine sebep olur.

* Merkür
– 2. evde olması: Alimlerin izzetli olmasına, katiplerin makam ve mevki kazanmasına, tüccarların ve pazarcıların iş ve kazançlarının açılmasından dolayı menfaat elde etmelerine, yiyeceklerin bol olmasına, insanların mal ve maaşlarının çoğalmasına işarettir.
– Retro olması: Hükümet üyelerinin, doktorların, tüccarların müneccimlerin ve valilerin durumları kötüleşir ve makamlarının itibarı azalır, piyasada durgunluk görülür, hava durumu bozulur, insanlar arasında korku hissi yaygınlaşır, hastalara yanlış teşhis konulur, muayene ve ilaç uygulamalarında yanlışlıklar yapılır, müneccimler verdiği bilgilerde hatalı çıkar, katipler ve diğer kalem memurları yazdıkları sebebiyle zarara uğrar, rüzgarlar çoğalıp etrafı tozu dumana katar, erdem sahibi seçkin kişiler üzüntü yaşar, çarşı-pazar esnafı sıkıntı yaşar.
– Oğlak burcunda retro olması: İnsanların işlerinde karışıklık çıkar, genel olarak tüm insanlarda hüzün ve keder yaşanır, eşraftan bazı kişilerin eşi vefat eder, dağlık bölgelerde ve kale içinde yaşayan insanların başına afetler gelir ve eziyet çekerler, hastalıklar ortaya çıkar ve yaşlı kişilerin vefatına sebep olur. Deniz adamları sağlıklı ve iyi durumda olurlar, gemiler denizde selametle yol alır. Doğu’da kan dökülür, şiddetli rüzgarlar eser, bal miktarında, bal veren ve kendisinden ipek elde edilen küçük hayvanların sayısında azalma olur.
– Oğlak burcunda batısal olması: Gemilerin durumları düzelir.
– Yanık olması: Yay gibi ateş elementi bir burçta yanık olduğunda; yiyecek ve bitkilerin bozulmasına, kervanların ve tüccarların zahmet çekmesine, vakti geldiğinde soğuk çıkmasına, tırnağı yarık hayvanlarda hastalık olmasına, yazarların ve yetki sahibi kişilerin zorluk çekmesine ve havanın kuru olmasına işaret eder.
– Oğlak burcunda yanık olması: Yağmurun ve soğukların çok olmasına ve tüccarların durumunun kötüleşmesine sebep olur. (Bu haritada olduğu gibi) Satürn’le açı yaptığında havanın ılıman olmasına, güzel rüzgarların esmesine ve havanın da güzel olmasına, Jüpiter’le açı yaptığında komutanların, alimlerin ve hakimlerin sıkıntı çekmelerine ve hallerinin kötüleşmesine, Ay’la açı yaptığında rüzgarların çokça esmesine ve yağmurlar yağmasına sebep olur.

* Ay
– 5. evde olması: Bu haritada olduğu gibi gece haritası olursa hamilelerin erkek doğurmasına, halkın birbirinin işine yardımcı olmasına ve hediye gelmesine işarettir.
– Yüceldiği burçta olması: Sıradan insanların ve genel olarak halkın işlerinde canlanma olmasına ve halkın ileri gelenleri tarafından memnun edilmelerine, işlerin düzelmesine ve doğru yolda olmasına, yolculuk yapanların ve elçilerin rahat ve huzurlu olmasına sebep olur.

Açılar
Satürn-Güneş sextile: Muteber kişilerin ve kale sahiplerinin padişah tarafından destek ve yardım görmelerine, halka merhamet gösterilmesine, harap yerlerin yeniden imar edilmesine ve hava durumunda değişiklikler görülmesine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; soysuzların, kırlarda yaşayanların ve çiftçilik yapan köylülerin yüksek makama ve başkanlığa nail olmasına, eski hanedan üyelerinin rağbet görmesine, ekinlerin hoş olmasına, yiyeceklerin, özellikle meyvelerin çoğalmasına ve ucuzlamasına, meliklerin ve halkın ileri gelenlerinin yardım ve lütufta bulunmalarına, havanın değişmesine, vaktine uygun soğukluğun ve sıcaklığın yaşanmasına işarettir.

Satürn-Merkür sextile: Elçilerin yolculuğa çıkmalarına, sözleşmeler yapılmasına, işlerin açılmasına, yapıların ve binaların çoğalmasına, ziraatın artmasına, devlet büyüklerinin sağlıklı olmalarına, vaktine uygun soğukların olmasına ve havanın karanlık olmasına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; işlerin istikrarlı olmasına, anlaşmalar yapılmasına, sözleşmeler yazılmasına, pazarcıların rağbet görmesine, imkansız ve uydurulmuş sözlerin ortaya çıkmasına, emlak ve köle türünden alım-satım işlerinin yapılmasına, hakimlerin rağbet görmesine, havanın değişmesine, soğuğa ve rüzgarlı yağmurların olmasına sebeptir.

Satürn-Ay sextile: Eşlerin birbirleriyle uyumlu olmalarına, babaların çocuklarıyla iyi geçinmesine, avcıların ve kumaşçıların işlerinin açılmasına, yolcuların varacakları yerlere ulaşmalarına ve hava durumunda değişiklikler görülmesine sebep olur. Bir başka görüşe göre ise; eşler arasında, baba ve oğul arasında uyum, iyi geçinme ve gönül hoşluğu olmasına, havanın değişmesine, kırlarda yaşayanların, yaşlıların ve çiftçilik yapan köylülerin, şeyhlerin ve seyyidlerin mutluluklarına sebeptir.

Satürn-Jüpiter sextile: Halkın ileri gelenleri ve yöneticiler arasında sevgi oluşmasına, vezirlerin ve alimlerin destek görmelerine, hakimlerin adalete yönelmelerine, hayırların çoğalmasına ve hastaların iyileşmesine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; melikler, vezirler ve devletin ileri gelenleri arasında kaynaşma ve muhabbet olmasına, komutanların yetkin olmasına, padişahın adaletinin doğru olmasına, halkın hayır ve hasenat yapmasına, yiyeceklerin bol olmasına, şeyhlerin ve eski hanedan üyelerinin emniyet ve rahat içinde olmalarına işaret eder.

Jüpiter-Güneş üçgen: Padişahlar arasında barış ortamının oluşmasına, vezirlerin, hakimlerin ve şerefli makamlardaki kişilerin makamlarının değerinin artmasına, hakimlerin hallerinin iyi olmasına, yöneticilerin adaletli ve insaflı olmalarına, haksızlığın azalmasına ve vaktine uygun hava sıcaklıklarının yaşanmasına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; meliklerin, sultanların ve halkın ileri gelenlerinin kuvvet bulmasına, vezirlerin ve padişaha yakın olan diğer kişilerin, imamların, hakimlerin, eşraf ve alimlerin makamlarının yükselmesine, padişahın merhamet ve yardımına mazhar olmalarına, hayır-hasenatın çoğalmasına ve havanın ısınmasına sebeptir.

Jüpiter-Merkür üçgen: Katiplerin ve yardımcılarının durumlarının güçlenmesine, alim ve faziletli/bilge kişilerin itibar kazanmasına, bu iki grubun bir araya gelmelerine, hizmetlilerin dindar ve dürüst olmalarına ve çocukların sağlıklı olmalarına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; alim ve faziletli kişilerin çoğalmasına, yazarların, yetkin kişilerin ve tüccarların kuvvet bulmasına, halkın bütün işlerinde başarılı olmalarına, pazarların hararetlenmesine, hayır ve menfaat ortaya çıkmasına, yolların emniyetli olmasına, uygun ve doğru konuşmaya, hoş haberler gelmesine, yazışmaların çeşitli olmasına, hoş ve ferahlatıcı rüzgarlar esmesine ve durgun sıcaklıkta bir havaya işarettir.

Güneş-Ay üçgen: Devlet büyüklerinin ve muteber kişilerin, insanların ihtiyaçlarını gidermelerine, bu kişilerin diğer insanlarla bir araya gelmelerine, halkın ileri gelenlerinin sıradan insanlara yardımcı ve destek olmalarına, hakimlerin ve yöneticilerin halka merhametle yaklaşmalarına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; meliklerin ve ileri gelenlerin halka doğru ve adaletli davranmasına, ihsan ve yardımda bulunmalarına, havanın ısınmasına, eşler arasında, baba ve evlat arasında uyum olmasına, işlerin değer kazanmasına, vazifelerin yerine getirilmesine ve işlerin tamamlanmasına, sabahları çiğ yağmasına, soğuk olmasına, dedikodu yapanların çoğalmasına ve mizaçların değişmesine sebeptir.

Merkür-Ay üçgen: Divan mensuplarının halkla dostluk kurmasına, ekonominin özellikle de kitap, kağıt ve esir-köle piyasasının canlanmasına, güzel haberlerin yayılmasına ve hava durumunda değişiklikler görülmesine işaret eder. Bir başka görüşe göre ise; kağıdın, kitap ve meyve pazarının çoğalmasına ve değer kazanmasına, mektuplar yazılıp haberler gönderilmesine, hoş haberler gelmesine, gönderilen mektupların ulaşmasına, astroloji hükümlerinin ve ilaç tedavilerinin doğru isabet etmesine, yazarların, yetkili kişilerin, idare memurlarının ve tüccarların ferah haller içinde olmalarına sebeptir.

Jüpiter-Ay kavuşum: Çiftçilerin çektiği zahmetlerin azalmasına ve durumlarının rahatlamasına, elçiler aracılığıyla iyi haberler gelmesine, atların durumunun iyileşmesine, devlet büyüklerinin kuvvet kazanmasına, kadınların durumu iyileşmesine ve hamilelerin iyi bir hamilelik geçirmesine işaret eder. Ayrıca sıradan insanlar kuvvetli hale gelir, halkın ileri gelenlerinin çocukları refaha erer, yolların ve yolcuların hali iyi olur, kervanlar gelir ve binek hayvanları iyi durumda olur.

Hükümdarla İlgili Hükümler
Mevsim giriş haritalarında, haritanın 10. evi hükümdarın yükseleni kabul edildiği için yükselen burcu Başak, yöneticisi Merkür de hükümdar göstergesi olur. Buna göre gezegen yerleşimleri ise şöyledir:

Satürn hükümdarın 6. evinde: Aşağı tabakadan kişilerin muhalefetinden ve asiliklerinden kaynaklı olarak düşünceli olmasına sebep olur.

Jüpiter 8. evinde: Mal ve miras benzeri yollarla servetin çoğalmasına, kesinlikle korku ve tehlike olmayıp mevsimin selametle geçmesine işaret eder.
Mars 4. evinde: Cephaneler, silahhane ve tersanelerin tamiri için ferman buyurmasına ve bazı memleketlere maden işleri için hükümler göndermesine işarettir.

Güneş 5. evinde: Kuvvetli ve kıdemli çocukları olup mutlu olmalarına veya oğullarından birinin huzuruna gelip kullukta bulunmasına (yani babasına yardımcı olmasına) işaret eder.

Venüs 3. evinde: Akraba ve yakınlarına çokça iyilik ve ihsanda bulunmasına, sultanlardan bazılarının mertebelerinin yükselmesine ve isteklerinin gerçekleşmesine işaret eder.

Merkür (hükümdar göstergesi olarak) 5. evinde: Zevk ve sefa, hoş keyifli gezmelerle günlerini geçirip sevinç içinde olmasına, bazen de evladının dünyaya gelip çok büyük ziyafetler ve toplantılar yapılmasına, hediyeler, elçiler ve haberlerin gelmesine işaret eder.
Ay 8. evinde: Korkulu haberler ve yalan sözler duyup bazen üzüntülü olmasına, hanımının ölümünden dolayı üzülmesine iaşret eder.

Mecmuatü’l Ahkam kitabına göre hazırladığımız bu hükümler, bir sonraki astrolojik yılın başlangıcı olan 20 Mart 2024’e kadar geçerli olacaktır. Yeni yıl ve mevsim giriş haritalarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Gezegenlerin Kavuşumu’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden ve anlaşmalı kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

Kış mevsiminin hepimiz için sağlık, afiyet ve huzurla geçmesi temennisiyle…

Şükran ÖZTÜRK